Back

ⓘ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ
                                     

ⓘ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ

ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਭਿਖੂ ਪਾਰੇਖ ਦੀ ਇੱਕ 1982 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਾਰੇਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

                                     
  • ਇਤ ਹ ਸਕ ਪਦ ਰਥਵ ਦ ਦ ਮ ਰਕਸ ਥ ਊਰ ਮਨ ਖ ਸਮ ਜ ਨ ਕ ਸ ਵ ਦ ਤ ਵ ਲ ਤ ਬ ਨ ਆਦ ਤ ਰ ਤ ਪਦ ਰਥ ਕ ਹ ਲਤ - ਦ ਜ ਸ ਬਦ ਵ ਚ ਉਹ ਰ ਸ ਤ ਜ ਲ ਕ ਆਪਣ ਆ ਅਤ ਆਪਣ
  • ਕ ਰਲ ਮ ਰਕਸ ਦ ਵ ਯ ਗਤ ਦ ਸ ਧ ਤ ਹ ਇਹ ਦਰਸ ਉ ਦ ਹ ਕ ਕ ਵ ਉਹ ਚ ਜ ਜ ਦ ਜ ਦ ਹ ਜ ਦ ਆ ਹਨ ਜ ਕ ਦਰਤ ਤ ਰ ਤ ਇ ਕ ਦ ਜ ਨ ਲ ਜ ੜ ਆ ਹ ਦ ਆ ਹਨ ਮ ਰਕਸ ਲਈ
  • ਵ ਚ ਪ ਤਰ ਦ ਨ ਮ ਇ ਦ ਵ ਵਹ ਰ ਕ ਰਲ ਮ ਰਕਸ ਨ ਕਦ ਸ ਹ ਤ ਦ ਥ ਊਰ ਨਹ ਵ ਕਸਤ ਕ ਤ ਪਰ ਉਹ ਕਲ ਦ ਅਤ ਇਸ ਤਰ ਹ ਸ ਹ ਤ ਦ ਵ ਸ ਪ ਰਨ ਖ ਦਮ ਖਤ ਆਰ ਦ ਕ ਇਲ ਸ ਉਸ
  • ਦ ਮ ਢਲ ਡ ਸਕ ਰਸ ਦ ਕ ਝ ਨ ਕ ਝ ਬ ਨ ਆਦ ਰ ਖ ਮ ਰਕਸ 1859 ਦ ਆਰ ਵ ਕਸ ਤ ਥ ਊਰ ਅਤ ਅਧ ਐਨ ਕਰਨ ਦ ਢ ਗ ਇਤ ਹ ਸਕ ਭ ਤ ਕਵ ਦ ਉਹਨ ਤਰ ਕ ਆ ਦ ਨ ਸ ਨਦ ਹ ਕਰਦ ਹ
  • ਮ ਰਕਸਵ ਦ ਸ ਹਜ ਸ ਸ ਤਰ ਕ ਰਲ ਮ ਰਕਸ ਦ ਸ ਧ ਤ ਤ ਅਧ ਰ ਤ ਜ ਤ ਨ ਰ ਪ ਤ ਸ ਹਜ ਸ ਸ ਤਰ ਦ ਇ ਕ ਥ ਊਰ ਹ ਇਹ ਵ ਰ ਧਵ ਕ ਸ ਅਤ ਪਦ ਰਥਵ ਦ ਜ ਦਵ ਦ ਤਮਕ ਪਦ ਰਥਵ ਦ
  • ਵ ਚ ਉਹਨ ਨ ਮਜ ਦ ਰ ਜਮ ਤ ਦ ਕ ਰ ਤ ਕ ਰ ਵ ਚ ਰਧ ਰ ਨ ਪ ਸ ਕਰਨ ਵ ਲ ਕ ਰਲ ਮ ਰਕਸ ਅਤ ਫਰ ਡਰ ਕ ਏ ਗਲਜ ਦ ਵ ਚ ਰ ਅਤ ਸ ਖ ਆਵ ਦ ਨ ਸ ਰਫ ਰ ਖ ਆ ਕ ਤ ਸਗ
  • ਸਮ ਜਵ ਦ ਵ ਚ ਰਧ ਰ ਨ ਵ ਗ ਆਨ ਕ ਪ ਧਰ ਉ ਪਰ ਖੜ ਹ ਕਰਨ ਅਤ ਮਜ ਦ ਰ ਵਰਗ ਨ ਵ ਚ ਰਧ ਰਕ ਸ ਦ ਨ ਲ ਲ ਸ ਕਰਕ ਉਨ ਹ ਨ ਆਪਣ ਮ ਕਤ ਦ ਘ ਲ ਲਈ ਤ ਆਰ ਕਰਨ ਸ 1 ਮ ਰਕਸ ਇਸ
  • ਵ ਚ ਰ ਦ ਇ ਕ ਸ ਸਟਮ ਅਤ ਮ ਰਕਸਵ ਦ ਦ ਸ ਸਲ ਸ ਣ ਹ ਜ ਸਨ ਫ ਲਸਫ ਅਤ ਸਮ ਜ ਕ - ਆਰਥ ਕ ਸਬ ਧ ਵ ਚ ਕ ਤ ਆ ਖ ਜ ਤ ਅਧ ਰ ਤ ਸਮ ਜ ਕ - ਆਰਥ ਕ ਅਨ ਮ ਨ ਦ ਥ ਊਰ ਦ ਆਰ