Back

ⓘ ਫੰਕਸ਼ਨ


                                     

ⓘ ਫੰਕਸ਼ਨ

 • ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਣਿਤ, ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
 • ਸਬਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਸਤੂ, ਜਾਂ ਫੰਕਟਰ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਇਡ, ਵਸਤੂ-ਝੁਕਾਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ
                                     

1. ਸੰਗੀਤ

 • ਡਾਇਟੋਨਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੰਗੀਤ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
 • ਫੰਕਸ਼ਨ ਗੀਤ, ਇੱਕ 2012 ਦਾ ਗੀਤ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਪਰ E-40 ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ YG, ਲਾਮੂ! ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਬਲਮ ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
 • ਫੰਕਸ਼ਨ, ਡਾਨਾ ਕਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
                                     

2. ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਆਂ

 • ਫੰਕਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ
 • ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਰਿੰਕਸ, ਰੈੱਡੋਂਡੋ ਬੀਚ, ਕੈਲਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੀਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀ
 • ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ

==ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ==\

 • ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ
 • ਫੰਕਸ਼ਨਾਤਮਿਕਤਾ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ
 • ਫੰਕਟਰ
 • ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ
 • ਪੌਲੀਮਰ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲਟੀ - ਦੇਖੋ ਬਣਤਰ ਯੂਨਿਟ
                                     
 • ਹ ਦ ਹ - ਅਧ ਨ ਚਰ, ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਮ ਲ ਆਊਟਪ ਟ ਕਹ ਦ ਹਨ ਚਰ ਰ ਸ ਆ ਦ ਇ ਕ ਦ ਤ ਹ ਏ ਮ ਲ ਲਈ ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਇ ਕ ਅਤ ਕ ਵਲ ਇ ਕ ਮ ਲ ਹ ਦ ਹ ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਸ ਕਲਪ ਕ ਸ ਪਟ
 • ਕ ਆ ਟਮ ਮਕ ਨ ਕਸ ਅ ਦਰ, ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਕ ਲ ਪਸ ਤਰ ਗ ਸਬ ਧ ਟ ਟਣ ਉਦ ਵ ਪਰਦ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਜਦ ਕ ਈ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਸ ਰ ਆਤ ਵ ਚ ਜ ਵ ਭ ਨ ਆਈਗਨ - ਅਵਸਥ ਵ ਦ ਇ ਕ ਸ ਪਰਪ ਜ ਸ ਨ
 • ਯ ਨ ਵਰਸਲ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਜ ਬ ਰਹ ਮ ਡ ਤਰ ਗ ਫ ਕਸ ਨ ਹ ਘ ਐਵਰ ਟ ਦ ਆਰ ਉਸਦ ਪ ਰ ਸਟਨ ਪ ਐ ਚ ਡ ਥ ਸ ਸ ਦ ਥ ਊਰ ਔਫ ਯ ਨ ਵਰਸਲ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਵ ਚ ਪ ਸ ਕ ਤ ਸ ਬਦ ਹ
 • ਵ ਚ ਇ ਕ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਇ ਕ ਜ ਜ ਆਦ ਕਣ ਦ ਕ ਸ ਬ ਦ ਆਈਸ ਲ ਟਡ ਸ ਸਟਮ ਦ ਕ ਆ ਟਮ ਅਵਸਥ ਦਰਸ ਉ ਦ ਹ ਸ ਰ ਸ ਸਟਮ ਬ ਰ ਜ ਣਕ ਰ ਇ ਕ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਵ ਚ ਹ ਦ ਹ
 • ਸਪ ਸ ਤ ਕ ਦ ਮ ਪ ਜ ਫ ਕਸ ਨ ਨ ਤ ਕ ਟ ਨ ਊਸ ਨ ਰ ਤਰ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਜ ਕਰ ਕ ਸ ਖ ਲ ਸ ਟ ਦ ਉਲਟ ਤਸਵ ਰ ਵ ਖ ਲ ਹ ਵ ਜ ਕਰ ਕ ਈ ਫ ਕਸ ਨ ਵ ਸਤਵ ਕ ਨ ਬਰ ਨ
 • ਗਣ ਤ ਵ ਚ, ਗ ਮ ਫ ਕਸ ਨ ਜ ਸ ਨ ਪ ਰ ਚ ਨ ਯ ਨ ਨ ਵਰਣਮ ਲ ਦ ਵ ਡ ਅ ਖਰ ਗ ਮ Γ ਦ ਆਰ ਦਰਸ ਇਆਜ ਦ ਹ ਇਹ ਫ ਕਟ ਰ ਅਲ ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਇ ਕ ਐਕਸਟ ਨਸ ਨ ਹ ਜ ਸਦ ਆਰਗ ਮ ਟ
 • ਮਕ ਨ ਕਸ ਦ ਇ ਕ ਅਜ ਹ ਵ ਆਖ ਆ ਹ ਜ ਬ ਰਹ ਮ ਡ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਵ ਸ ਤਮ ਕ ਵ ਸਤਵ ਕਤ ਦ ਦ ਅਵ ਕਰਦ ਹ ਅਤ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਕ ਲ ਪਸ ਤਰ ਗ ਸਬ ਧ ਟ ਟਣ ਦ ਅਸਲ ਅਤ ਨ ਰ ਦ ਕਰਦ
 • ਸਮ ਕਰਨ ਹ ਦ ਹ ਜ ਸ ਸਟਮ ਦ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਜ ਸਨ ਅਵਸਥ ਫ ਕਸ ਨ ਵ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਦ ਸਮ - ਉਤਪਤ ਨ ਦਰਸ ਰਹ ਹ ਦ ਹ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਧ ਰਨ ਇ ਕ ਬ ਨ ਆਦ ਕ ਆ ਟਮ
 • ਸਪ ਨ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਕਣ ਜ ਕਣ ਦ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਹ ਸ ਦ ਖ ਕ ਸ ਕਣ ਦ ਕ ਲ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਸਪ ਨ ਰ ਸਪ ਨ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਸਮ ਨ ਸਪ ਸ ਅਲ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਕਣ ਜ
 • ਰ ਹ ਬ ਹਰ ਅਤ ਹ ਜ ਨਬਰਗ ਨ ਮ ਕਸ ਬ ਰਨ ਦ ਆਰ ਮ ਲ ਕ ਰ ਪ ਵ ਚ ਪ ਰਸਤ ਵ ਤ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਦ ਖ ਜ ਤਮ ਕ ਵ ਆਖ ਆ ਵ ਚ ਵ ਧ ਕ ਤ ਕ ਪਨਹ ਗਨ ਵ ਆਖ ਆ ਆਪਣ ਪ ਜ ਸ ਨ ਨ ਪ ਜ ਣ
 • ਗਰ ਵ ਟ ਸ ਨਲ ਸਥ ਰ ਕ ਗਰ ਨ ਦ ਫ ਕਸ ਨ ਮ ਮ ਟਮ ਇ ਕ ਸਪ ਕਟ ਰਲ ਕ ਸਮ ਬ ਹਰ ਚ ਬਕ ਫ ਲਡ ਐਨਥਲਪ ਹ ਮ ਲਟ ਨ ਅਨ ਹ ਕਲ ਫ ਕਸ ਨ ਹ ਵ ਸ ਈਡ ਸਟ ਪ ਫ ਕਸ ਨ ਹ ਨਰ ਹ ਗਜ ਬ ਸ ਨ ਹ ਮ ਲ ਜ

Users also searched:

...