Back

ⓘ ਪੁਜੀਸ਼ਨ


ਪੁਜੀਸ਼ਨ
                                     

ⓘ ਪੁਜੀਸ਼ਨ

ਰੇਖਾਗਣਿਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੁਕਿਲਡਨ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨਚਾਹੇ ਇਸ਼ਾਰੀਆ ਉਰਿਜਨ O ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ P ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ x, r, ਜਾਂ s ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ, O ਤੋਂ P ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

r = O P →. {\displaystyle \mathbf {r} ={\overrightarrow {OP}}.}

ਡਿੱਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਰੇਖਾਗਣਿਤ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕੈਲਕੁਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ" ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ” ਜਿਅਦਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਯਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੁਕਿਲਡਨ ਸਪੇਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਵ ਸਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                     
 • ਫ ਰਮ ਲ ਵ ਓ ਤਬ ਦ ਪ ਜ ਸ ਨ ਅਤ ਮ ਮ ਟਮ ਅਸਥਰ ਕ ਨ ਫ ਜ ਸਪ ਸ ਅ ਦਰ ਬਰ ਬਰ ਅਧ ਰ ਉ ਤ ਰ ਖਦ ਹ ਇਸਦ ਤ ਲਨ ਵ ਚ, ਸ ਰ ਡ ਜਰ ਤਸਵ ਰ ਪ ਜ ਸ ਨ ਜ ਮ ਮ ਟਮ ਪ ਰਸਤ ਤ ਆ
 • ਘਟਦ ਦ ਸਦ ਹ ਇਹ ਕ ਆ ਟਮ ਮਕ ਨ ਕਸ ਅ ਦਰ ਨ ਪ ਦ ਜਰ ਰਤ ਹ ਅਤ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਨ ਪ ਜ ਸ ਨ ਅਤ ਮ ਮ ਟਮ ਵਰਗ ਕਲ ਸ ਕਲ ਔਬਜ ਰਵ ਬਲ ਨ ਲ ਜ ੜਦ ਹ ਕ ਲ ਪਸ ਟ ਟਣ ਉਹਨ
 • ਓਪਰ ਟਰ ਹ ਅਤ Ψ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਹ ਹ ਰ ਸ ਧ ਤ ਰ ਤ ਇਸ ਸ ਦ ਰਭ ਵ ਚ, ਇਸਨ ਪ ਜ ਸ ਨ - ਸਪ ਸ ਵ ਵ ਫ ਕਸ ਨ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਸਧ ਰਨ ਭ ਸ ਵ ਚ, ਇਸਦ ਅਰਥ ਹ ਕ ਲ ਊਰਜ
 • ਕ ਤ ਗ ਆ ਸ ਜ ਕਲ ਸ ਕਲ ਤਰਕ ਦ ਸਪਸ ਟ ਅਸਥਰ ਤ ਦ ਕ ਆ ਟਮ ਮਕ ਨ ਕਸ ਅ ਦਰਲ ਪ ਜ ਸ ਨ ਅਤ ਮ ਮ ਟਮ ਵਰਗ ਪ ਰਕ ਅਸਥ ਰ ਕ ਦ ਨ ਪ ਨ ਲ ਸਬ ਧਤ ਤ ਥ ਨ ਲ ਮ ਲ ਕਰਨ ਦ
 • ਵ ਚ, ਪ ਟ ਸ ਲ ਊਰਜ ਉਹ ਉਰਜ ਹ ਦ ਹ ਜ ਕ ਈ ਵਸਤ ਕ ਸ ਫ ਰਸ ਫ ਲਡ ਅ ਦਰ ਆਪਣ ਪ ਜ ਸ ਨ ਕ ਰਨ ਰ ਖਦ ਹ ਦ ਹ ਜ ਕ ਈ ਸ ਸਟਮ ਆਪਣ ਹ ਸ ਆ ਦ ਬਣਤਰ ਕ ਰਨ ਰ ਖਦ ਹ ਦ
 • ਤਸਵ ਰ ਪ ਦ ਹ ਸਕਣ, ਅਤ ਕ ਮ ਆ ਨ ਹ ਰ ਜ ਆਦ ਸ ਧਤ ਨ ਲ ਲ ਜ ਰ ਬ ਮ ਨ ਪ ਜ ਸ ਨ ਕਰਨ ਦ ਆਗ ਆ ਮ ਲ ਸਕ Quantum Imaging Overview at Quantiki. Quantum Imaging
 • ਰ ਕ ਅ ਜ ਰ ਕ ਅ ਅਰਬ ر كوع ਨਮ ਜ ਪੜ ਹਦ ਹ ਏ ਝ ਕਣ ਦ ਇ ਕ ਪ ਜ ਸ ਨ ਨ ਕਹ ਦ ਹਨ ਕ ਰ ਨ ਦ ਖ ਡ ਨ ਰ ਕ ਅ ਕਹ ਦ ਹਨ ਕ ਝ ਚ ਜ ਅਜ ਹ ਆ ਹਨ ਜ ਹਨ ਦ
 • ਇ ਟਰਫ ਰ ਸ ਦ ਖ ਈ ਜ ਸਕਦ ਹ ਪਰ ਇਹ ਇ ਕ ਕਣ ਦ ਤ ਰ ਤ ਵ ਵਰਤ ਓ ਕਰਦ ਹ ਜ ਪ ਜ ਸ ਨ ਨ ਪਣ ਤ ਇ ਕ ਨ ਸ ਚ ਤ ਨਤ ਜ ਦ ਦ ਹ ਤਰ ਗ ਅਤ ਕ ਆ ਟ ਕ ਸ ਸ ਗਲ ਘਟਨ
 • ਹ ਦ ਹ ਜ ਇਸ ਮ ਮਲ ਵ ਚ, ਲ ਨ ਅਰ ਮ ਮ ਟਮ ਦ ਨ ਪ ਦ ਸ ਭਵ ਨਤ ਜ ਹ ਦ ਹ ਪ ਜ ਸ ਨ ਪ ਰਸਤ ਤ ਅ ਦਰ, ਮ ਮ ਟਮ ਓਪਰ ਟਰ ਕ ਸ ਡ ਫ ਰ ਸ ਅਲ ਓਪਰ ਟਰ ਦ ਇ ਕ ਉਦ ਹਰਨ ਹ
 • ਮ ਟ ਰ ਕਸ ਕਲ ਸ ਕਲ ਸਟ ਟ ਸਟ ਕਲ ਮਕ ਨ ਕਸ ਅ ਦਰ ਕ ਸ ਫ ਜ ਸਪ ਸ ਪ ਰ ਬ ਬ ਲ ਟ ਨ ਪ ਪ ਜ ਸ ਨ ਅਤ ਮ ਮ ਟਮ ਦ ਪ ਰ ਬ ਬ ਲ ਟ ਵ ਸਥ ਰ - ਵ ਡ ਦ ਕ ਆ ਟਮ - ਮਕ ਨ ਕਲ ਸਮ ਨਤ ਹ ਮ ਸ ਰਤ
 • ਉ ਪਰ ਤ ਕਤ ਜ ਦ ਵ - ਦ ਵਤ ਆ ਦ ਹਸਤ ਤ ਇਨਕ ਰ ਹ ਸ ੜ ਅਰਥ ਵ ਚ ਇਹ ਪ ਜ ਸ ਨ ਹ ਕ ਕ ਈ ਦ ਵ - ਦ ਵਤ ਨਹ ਹ ਦ ਕ ਈ ਦ ਵ ਸ ਕਤ ਨਹ ਹ ਦ ਵਧ ਰ ਵ ਆਪਕ

Users also searched:

...

ਆਈਐਸਐਸਐਫ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚਿੰਕੀ ਯਾਦਵ ਨੇ 25.

ਕੰਮ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ. Sanctioned Cost. Rs. In Lacs. ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲਾਗਤ. ਰੁ., ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ. Date of Completion if completed. DD ​MM YYYY. ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ. ਜੇਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ. Contractors Name. ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ. Read Punjabi life story ਫ਼ਸਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ. ਸੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੇਠਾਂ ਲੇਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ. ACRPerformaforPrima SSA Punjab. ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕੇਂਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਕੇਡਰ ​1. ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 30315 ਮਿਤੀ 22.06.18, 33312 ਮਿਤੀ 12.7.18, 37140 ਮਿੜੀ. 01.8.38 ਅਤੇ 45357. YADAVINDRA COLLEGE OF ENGINEERING. ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਕਿਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? In ਪੰਜਾਬੀ​. 2​. See answers. Log in to add comment. Answer. 5.0 5. 2. Brainly User. Answer: ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ 29 ਅਗਸਤ.


...