Back

ⓘ ਪਤੰਗ
ਪਤੰਗ
                                     

ⓘ ਪਤੰਗ

ਪਤੰਗ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਧਾਗੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਨਾਓ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਗ ਤਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸ਼ੇਪਨ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਿਜੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤੰਗ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਿੰਦੂ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਤੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਹੱਲਕੀ ਪਤੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਡੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲੀਕਾਈਟ ਪਤੰਗ ਹੋਰ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੀਕਾਈਟ ਹੀਲੀਅਮ-ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

                                     
  • ਕ ਟ ਪਤ ਗ ਨ ਨਕ ਸ ਘ ਦ ਲ ਖ ਆ ਇ ਕ ਪ ਜ ਬ ਨ ਵਲ ਹ
  • ਪਤ ਗ ਇ ਕ ਚਤਰਭ ਜ ਹ ਜ ਸ ਦ ਆ ਦ ਲ ਗਵ ਭ ਜ ਵ ਦ ਜ ੜ ਬਰ ਬਰ ਹ ਦ ਹਨ ਇਸ ਦ ਵ ਕਰਨ ਇ ਕ ਦ ਜ ਤ ਲ ਭ ਹ ਦ ਹਨ ਅਤ ਇ ਕ ਦ ਜ ਨ ਸਮਦ ਭ ਜ ਤ ਕਰਦ ਹਨ ਇਸ ਚਤਰਭ ਜ
  • ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਦ ਪ ਜ ਬ ਖ ਤਰ ਵ ਚ ਬਸ ਤ ਪ ਚਮ ਦ ਦ ਰ ਨ ਪ ਜ ਬ ਦ ਇਤ ਹ ਸ ਕ ਬਸ ਤ ਰ ਤ ਦ ਪਤ ਗ ਉਡ ਉਣ ਵ ਲ ਮਸ ਹ ਰ ਤ ਉਹ ਰ ਰ ਹ ਹ ਇਹ ਬਸ ਤ ਰ ਤ ਵ ਚ ਪ ਦ ਹ ਜ ਸਨ ਪ ਜ ਬ
  • ਹ ਇਆ 31 ਜਨਵਰ ਭ ਰਤ ਅਦ ਕ ਰ ਪ ਰ ਤ ਜ ਟ 26 ਫ ਰਵਰ ਭ ਰਤ ਦ ਦ ਪਹ ਲ ਪਤ ਗ ਮ ਊਜ ਅਮ, ਸ ਕਰ ਕ ਦਰ ਦ ਅਹ ਮਦ ਬ ਦ ਚ ਸਥ ਪਨ ਹ ਈ 27 ਫ ਰਵਰ ਰ ਚਰਡ ਨ ਕਸਨ
  • ਕਟ ਪਤ ਗ ਸ ਬਦ ਕ ਅਨ The Severed Kite ਦ ਸ ਵਰਡ ਪਤ ਗ ਇਕ 1971 ਦ ਭ ਰਤ ਹ ਦ - ਭ ਸ ਈ ਸ ਗ ਤਕ ਨ ਟਕ ਫ ਲਮ ਹ ਜ ਸ ਦ ਨ ਰਮ ਣ ਅਤ ਨ ਰਦ ਸ ਨ ਸ ਕਤ ਸਮ ਤ ਦ ਆਰ
  • ਸਭ ਤ ਪਹ ਲ ਪਤ ਗ ਉਡ ਇਆ ਕ ਇਸ ਨ ਲ ਉਹ ਲੜ ਈ ਵ ਚ ਦ ਸ ਮਣ ਦ ਹ ਲਤ ਦ ਅਨ ਮ ਨ ਲਗ ਉ ਦ ਸਨ 1752 ਵ ਚ ਅਮਰ ਕ ਵ ਗ ਆਨ ਬ ਜ ਮ ਨ ਫਰ ਕਲ ਨ ਨ ਪਤ ਗ ਨ ਲ ਧ ਤ ਬ ਨ ਹ
  • ਵ ਕਰਮ ਅਰਥ ਸ ਟ ਲ ਈਨ ਸਟ ਸ ਨ ਦ ਸ ਨ ਸਮਰਪ ਤ ਕ ਤ 1975 ਭ ਰਤ ਦ ਦ ਪਹ ਲ ਪਤ ਗ ਮ ਊਜ ਅਮ, ਸ ਕਰ ਕ ਦਰ ਦ ਅਹ ਮਦ ਬ ਦ ਚ ਸਥ ਪਨ ਹ ਈ 1983 ਮ ਈਕਲ ਜ ਕਸਨ ਦ ਥਰ ਲਰ
  • ਕ ਠ ਆ ਤ ਡ ਕ ਲ ਕ ਪਤ ਗ ਉਡ ਉ ਦ ਹਨ ਪਤ ਗ ਦ ਮ ਕ ਬਲ ਹ ਦ ਹਨ, ਪਤ ਗ ਕ ਟ ਜ ਦ ਹਨ, ਪਤ ਗ ਲ ਟ ਜ ਦ ਹਨ - ਅਸਮ ਨ ਵ ਚ ਉ ਡਦ ਰ ਗ ਬਰ ਗ ਪਤ ਗ ਅਦ ਤ ਨਜ ਰ ਪ ਸ
  • ਹ ਬਸ ਤ ਇਕ ਅਜ ਹ ਸਮ ਗਮ ਹ ਜ ਸ ਵ ਚ ਪਤ ਗ ਉਡ ਉਣ ਦ ਵ ਸ ਸ ਤ ਹ ਪਰ ਅ ਜ ਕ ਲ ਹ ਇਸ ਤ ਪ ਬ ਦ ਲਗ ਈ ਗਈ ਹ ਕ ਉ ਕ ਪਤ ਗ ਦ ਪਲ ਸਟ ਕ ਡ ਰ ਨ ਲ ਪ ਛ ਆ ਅਤ ਆਮ ਲ ਕ
  • 160 ਦ ਕਰ ਬ ਫ ਲਮ ਵ ਚ ਕ ਮ ਕ ਤ ਉਸਦ ਸਭ ਤ ਵ ਧ ਜ ਣ ਜ ਣ ਵ ਲ ਫ ਲਮ ਕਟ ਪਤ ਗ ਸ ਉਸਨ ਆਪਣ ਕ ਰ ਅਰ ਵ ਚ 160 ਤ ਵ ਧ ਫ ਲਮ ਵ ਚ ਕ ਮ ਕ ਤ ਜ ਚ ਰ ਦਹ ਕ ਆ