Back

ⓘ ਨਫ਼ਰਤ
                                     

ⓘ ਨਫ਼ਰਤ

ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਘਿਰਨਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਗੱਚ ਭਰੀ ਨਾਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਟੋਲੀਆਂ, ਇਕਾਈਆਂ, ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗ਼ੁੱਸੇ, ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਝੁਕਾਅ ਨਾਲ਼ ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ।

                                     

1. ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹੋ

 • ਵਿਲਾਡ ਗੇਲਿਨ ਦੀ Hatred: The Psychological Descent into Violence ਨਫ਼ਰਤ: ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਉਤਰਾਈ
 • ਰੌਬਰਟ ਸ਼ਟਰਨਬਰਕ ਦੀ The Psychology of Hate ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ
 • ਜੈਕ ਲੈਵਿਨ ਦੀ Why We Hate ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
                                     
 • ਆਨਲ ਈਨ ਨਫ ਰਤ ਵ ਲ ਭ ਸ ਣ ਇ ਕ ਕ ਸਮ ਦ ਬ ਲ ਹ ਜ ਕ ਸ ਵ ਅਕਤ ਜ ਸਮ ਹ ਦ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਲ ਗਕ ਝ ਕ ਓ, ਅਪ ਹਜਪ ਣ ਦ ਅਧ ਰ ਤਤ ਹਮਲ ਕਰਨ ਦ ਮਕਸਦ ਨ ਲ ਔਨਲ ਈਨ ਉਦ ਹਰਨ
 • ਹ ਦ ਬ ਇ ਜ ਤ ਤ ਦ ਰਦਸ ਦ ਕ ਸ ਸ ਣਦ ਤ ਉਨ ਹ ਦ ਮਨ ਅ ਗਰ ਜ ਵ ਰ ਧ ਨਫ ਰਤ ਨ ਲ ਭਰ ਜ ਦ ਹਰਨ ਮ ਸ ਘ ਸ ਨ 1913 - 14 ਵ ਚ ਕ ਨ ਡ ਜ ਣ ਵ ਲ ਭ ਰਤ ਆ ਵ ਚ ਕ ਮ ਗ ਟ ਮ ਰ
 • ਕਨ ਨ ਯ ਰਪ ਦ ਵ ਕਤਰ ਕਨ ਨ ਸ ਭ ਵ ਜ ਵ ਵ ਗ ਆਨ ਅਤ ਨਸਲਵ ਦ ਨਸਲਵ ਦ - ਵ ਰ ਧ ਅਤ ਨਫ ਰਤ discrimination, definition Cambridge Dictionaries Online. Cambridge University
 • ਦ ਰ ਨ ਉਨ ਹ ਨ ਅ ਗਰ ਜ ਹਕ ਮਤ ਦ ਆ ਕ ਲ ਆ ਕਰਤ ਤ ਕ ਰਨ ਵ ਦ ਸ ਹਕ ਮਤ ਨ ਲ ਨਫ ਰਤ ਹ ਗਈ ਫ ਰ ਉਹ ਪ ਜ ਬ ਰ ਜਮ ਟ ਵ ਚ ਭਰਤ ਹ ਗਏ ਪਰ ਛ ਤ ਮਹ ਸ ਸ ਕ ਤ ਕ ਕ ਝ
 • ਪ ਰ ਪਤ ਮ ਨ ਆ ਜ ਦ ਹ ਪ ਲ ਵ ਚ ਨ ਬ ਣ ਦ ਮਤਲਬ ਹ ਮ ਕਤ ਪ ਉਣ - ਯ ਨ ਲ ਲਚ, ਨਫ ਰਤ ਅਤ ਭਰਮ ਦ ਅਗਨ ਤ ਮ ਕਤ ਇਹ ਬ ਧ ਧਰਮ ਦ ਪਰਮ ਸ ਚ ਹ ਅਤ ਜ ਨ ਧਰਮ ਦ ਮ ਖ
 • ਇ ਸ ਨ - ਇ ਸ ਨ ਦ ਵ ਚ ਨਫ ਰਤ ਦ ਜਹ ਰ ਬ ਦ ਦ ਹ ਜ ਸ ਨ ਪਸ ਤ ਵ ਬਦਤਰ ਬਣ ਦ ਦ ਹ ਧਰਮ ਵ ਡ ਹ ਜ ਇਨਸ ਨ ਅਤ? ਪ ਰ ਮ ਮਹ ਨ ਹ ਜ ਨਫ ਰਤ ਧਰਮ ਦ ਮਕਸਦ ਕ ਹ
 • ਅਤ ਹ ਰ ਕਈ ਦ ਸ ਵ ਚ ਖ ਡ ਆ ਗ ਆ ਹ ਅਮਰ ਕ ਚਲ ਅਮਰ ਕ ਅਤ ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਦ ਨਫ ਰਤ ਅਤ ਪ ਆਰ ਦ ਪਰਸਪਰ ਰ ਸ ਤ ਆ ਉ ਤ ਵ ਅ ਗ ਹ ਇਹ ਨ ਟਕ ਇਸਲ ਮ ਬ ਰ ਅ ਜ ਸ ਸ ਰ ਵ ਚ
 • ਅਜ ਹ ਪ ਰਤ ਤ ਹ ਦ ਹ ਜ ਵ ਉਹਨ ਨ ਮਨ ਖ ਜ ਤ ਨ ਲ ਤ ਜ ਨਫ ਰਤ ਹ ਵ ਕ ਝ ਆਲ ਚਕ ਨ ਸਵ ਫਟ ਦ ਨਫ ਰਤ ਦ ਕ ਰਨ ਉਹਨ ਦ ਜ ਵਨ ਦ ਆ ਅਸਫਲਤ ਵ ਨ ਦ ਸ ਆ ਹ ਲ ਕ ਨ
 • ਵਲਵਲ ਆ ਵ ਚ ਇ ਕ ਉਦ ਸ ਹ ਬ ਕ ਪ ਜ ਹਨ: ਖ ਸ ਗ ਸ ਹ ਰ ਨ ਡਰ ਅਤ ਨਫ ਰਤ ਉਦ ਸ ਬਚਪਨ ਵ ਚ ਇ ਕ ਆਮ ਅਨ ਭਵ ਹ ਕ ਝ ਪਰ ਵ ਰ ਦ ਚ ਤ ਜ ਅਚ ਤ ਨ ਯਮ ਹ
 • ਸ ਧ ਰ ਤਮਕ ਬਲ ਤਕ ਰ ਕ ਰ ਕਟ ਵ ਰ ਪ ਜ ਪਦ ਸ ਜ ਇ ਕ ਅਜ ਹ ਅਭ ਆਸ ਸ ਜ ਸ ਵ ਚ ਨਫ ਰਤ ਦ ਆੜ ਚ ਮਰਦ ਜਬਰਦਸਤ ਲ ਸਬ ਅਨ ਔਰਤ ਦ ਲ ਗ ਪਹ ਚ ਣ ਸਹ ਕਰਨ ਦ ਮ ਦ ਨਜ ਰ
 • ਵ ਸਤ ਰ ਨ ਲ ਇਹ ਕ ਸ ਵ ਪ ਖ ਜ ਧੜ ਲਈ ਅ ਨ ਹ ਸ ਰਧ ਅਤ ਦ ਜ ਪ ਖ ਪ ਖ ਲਈ ਨਫ ਰਤ ਬ ਰ ਆਲ ਚਨ ਤਮ ਕ ਟ ਪਣ ਵਜ ਵਰਤ ਲ ਆ ਜ ਦ ਹ ਮ ਸ ਲ ਲਈ ਮਰਦ ਦ ਔਰਤ ਤ ਉ ਤਮਤ
 • ਚ ਡ ਗੜ ਹ ਪ ਰ ਸ ਕਲ ਬ, ਵ ਖ ਰਲ ਜ ਕ ਤ ਗ ਆ ਨਫ ਰਤ ਅ ਨ ਹ ਨਹ ਹ ਦ        ਨਜ ਮ 1 ਝ ਠ ਹ ਕ ਨਫਰਤ ਅ ਨ ਹ ਹ ਦ ਹ ਨਫ ਰਤ ਦ ਤ ਨਜ ਰ ਬਹ ਤ ਤ ਜ ਹ ਦ ਹ ਇਸ ਨ