Back

ⓘ ਫ਼ੌਜ
ਫ਼ੌਜ
                                     

ⓘ ਫ਼ੌਜ

ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਮਾਰੂ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਾਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਰੀਤਾਂ-ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ।

                                     
 • ਸਮ ਦਰ ਫ ਜ ਕ ਸ ਦ ਸ ਦ ਪ ਣ ਆ ਦ ਰ ਖ ਕਰਦ ਹ ਇਸ ਕਰਕ ਇਸਨ ਸਮ ਦਰ ਫ ਜ ਕਹ ਦ ਹਨ ਇਸ ਕ ਲ ਵ ਡ ਬ ੜ ਅਤ ਪਣਡ ਬ ਆ ਹ ਦ ਆ ਹਨ
 • ਆਜ ਦ ਹ ਦ ਫ ਜ ਆਈ ਐ ਨ ਏ ਹ ਦ आज द ह न द फ ज ਉਰਦ آزاد ہند فوج ਇ ਕ ਫ ਜ ਸ ਜ ਦ ਜ ਸ ਸ ਰ ਜ ਗ ਦ ਰ ਨ ਦ ਖਣਪ ਰਬ ਏਸ ਆ ਵ ਚ 1942 ਵ ਚ ਭ ਰਤ ਰ ਸ ਟਰਵ ਦ ਆ
 • ਪ ਆਦ ਫ ਜ ਜ ਪ ਦਲ ਫ ਜ ਕ ਸ ਦ ਸ ਦ ਫ ਜ ਦ ਉਸ ਬ ਰ ਚ ਨ ਆਖਦ ਹਨ ਜ ਪ ਦਲ ਲੜਦ ਹ ਇਸ ਫ ਜ ਦ ਸ ਪ ਹ ਆ ਨ ਪ ਆਦ ਜ ਪ ਦਲ ਸ ਪ ਹ ਆਖ ਆ ਜ ਦ ਹ ਇਹਨ
 • ਪ ਕ ਫ ਜ ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਦ ਜ ਮ ਨ ਫ ਜ ਹ ਇਹਦ ਕ ਮ ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਦ ਆ ਸਰਹ ਦ ਦ ਰ ਖ ਕਰਨ ਹ ਇਹਦ ਚ ਕ ਲ 11, 700, 00 ਰ ਜ ਰਵ ਤ ਹ ਜ ਰ ਫ ਜ ਹਨ ਪ ਕ ਫ ਜ 14 ਅਗਸਤ
 • ਵ ਰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇ ਕ ਫ ਜ ਤ ਆਰ ਕ ਤ ਸ ਵ ਅਤ ਫ ਜ ਦ ਅਧ ਕ ਰਕ ਨ ਮ ਲ ਕ ਫਰਵਰ 1946 ਵ ਚ, ਸ ਵ ਅਤ ਨ ਵ ਦ ਨ ਲ ਲ ਲ ਫ ਜ ਨ ਸ ਵ ਅਤ ਫ ਜ ਦ ਮ ਖ ਧ ਰ ਦ ਸ ਵ ਧ ਨ
 • ਜ ਗ 1999 ਤ 1962 ਦ ਚ ਨ ਦ ਜ ਗ ਵ ਲ ਹਵ ਈ ਫ ਜ ਨ ਮ ਕ ਬਲ ਕ ਤ ਸ ਭ ਰਤ - ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਯ ਧ 1971 ਵ ਚ ਭ ਰਤ ਹਵ ਈ ਫ ਜ ਦ ਮਹ ਤਵਪ ਰਨ ਭ ਮ ਕ ਤ ਬ ਅਦ ਹ ਨਵ ਦ ਸ
 • temple ਪ ਆ ਉਸ ਨ ਆਪਣ ਫ ਜ ਦ ਆਧ ਨ ਕ ਕਰਨ ਕ ਤ ਜ ਸ ਲਈ ਉਸ ਨ ਯ ਰਪ ਅਫ ਸਰ ਭਰਤ ਕ ਤ ਪ ਜ ਬ ਉਸ ਸਮ ਤ ਕ ਦ ਸਭ ਤ ਵਧ ਆ ਹਥ ਆਰ ਨ ਲ ਲ ਸ ਫ ਜ ਸ ਜ ਸ ਨ ਬਰਤ ਨ ਆ
 • ਨ ਰਮ ਹਗੜ ਹ ਦ ਲੜ ਈ ਜ 8 ਅਕਤ ਬਰ, 1700 ਵ ਚ ਅਜਮ ਰ ਚ ਦ ਦ ਫ ਜ ਤ ਸ ਖ ਵ ਚ ਲੜ ਗਈ ਪਹ ੜ ਰ ਜ ਆ ਨ ਨ ਰਮ ਹਗੜ ਹ ਵ ਚ ਗ ਰ ਗ ਬ ਦ ਸ ਘ ਉ ਤ ਹਮਲ ਬ ਲ ਦ ਤ
 • ਮ ਰਚ 1917 17 ਅਕਤ ਬਰ 1992 ਬਰਤ ਨਵ ਭ ਰਤ ਫ ਜ ਦ ਇ ਕ ਅਫਸਰ ਸ ਅਤ ਬ ਅਦ ਵ ਚ ਸ ਬ ਸ ਚ ਦਰ ਬ ਸ ਦ ਆਜ ਦ ਹ ਦ ਫ ਜ ਵ ਚ ਸ ਮ ਲ ਹ ਕ ਅ ਗਰ ਜ ਵ ਰ ਧ ਲੜ ਆ ਜ ਗ
 • ਬ ਦਸ ਹ ਦ ਆਪਣ ਭ ਜ ਫ ਜ ਦ ਪਹ ਲ ਐਕਸ ਨ ਤਰ ਵੜ ਨ ੜ ਤਕਰ ਬਨ ਉਹਨ ਦ ਨ ਹ 26 ਅਕਤ ਬਰ, 1710 ਨ ਹ ਇਆ ਸ ਬਹ ਦਰ ਸ ਹ ਦ ਭ ਜ 60 ਹਜ ਰ ਫ ਜ ਵ ਚ ਫ ਰ ਜ ਖ ਨ
 • ਆਈ ਜਦ ਮ ਗ ਲ ਸ ਹ ਜ ਦ ਅਹ ਮਦ, ਜ ਫ ਜ ਦ ਅਗਵ ਈ ਕਰ ਰ ਹ ਸ ਨ ਢ ਰ ਤ ਅਹ ਮਦ ਸ ਹ ਦ ਕਬਜ ਦ ਖ ਬਰ ਮ ਲ ਤ ਉਸ ਨ ਫ ਜ ਨ ਢ ਰ ਵ ਲ ਕ ਚ ਕਰਨ ਦ ਹ ਕਮ ਦ
 • ਗਰ ਪ - ਬ ਜ ਸ ਵ ਚ ਜਰਮਨ ਫ ਜ ਦ ਸਭ ਤ ਵਧ ਰ ਪ ਰਸ ਧ ਤ ਘ ਤਕ ਛ ਵ ਫ ਜ ਜ ਸ ਦ ਅਗਵ ਈ ਜਨਰਲ ਫ ਰ ਡਰ ਕ ਪ ਲ ਸ ਕਰ ਰ ਹ ਸ ਅਤ ਚ ਥ ਪ ਨਜ ਰ ਫ ਜ ਜ ਸ ਦ ਅਗਵ ਈ ਜਨਰਲ