Back

ⓘ ਦਾਜ
ਦਾਜ
                                     

ⓘ ਦਾਜ

ਦਾਜ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਖ ਜਾਂ ਮਾਲ-ਧਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਾਜ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਧਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਵਾਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾੜੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਾਜ ਦਾ ਰਵਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ-ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

                                     

1. ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹੋ

 • Hirsch, Jennifer S., Wardlow, Holly, Modern loves: the Anthropology of Romantic Courtship & Companionate Marriage, Macmillan, 2006. ISBN 0-472-09959-0. Cf. Chapter 1 "Love and Jewelry", on contrasting a dowry and a bride price.
                                     
 • ਦ ਜ ਕ ਰਨ ਮ ਤ ਅਜ ਹ ਆ ਮ ਤ ਨ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਜ ਹਨ ਵ ਚ ਵ ਧ ਦ ਜ ਦ ਭ ਲ ਵ ਚ ਔਰਤ ਦ ਪਤ ਅਤ ਸਹ ਰ ਪਰ ਵ ਰ ਉਸਨ ਤ ਗ ਕਰਦ ਹਨ, ਅ ਤ ਉਸਨ ਮ ਰ ਦ ਦ ਹ ਜ
 • ਭ ਰਤ ਵ ਚ ਦ ਜ ਪ ਰਥ ਪ ਰ ਤਨ ਸਮ ਤ ਚ ਲ ਰਹ ਹ ਇਸ ਵ ਚ ਲ ੜ ਦ ਪਰ ਵ ਰ ਨ ਵ ਆਹ ਵ ਚ ਲੜਕ ਦ ਨ ਲ ਹ ਰ ਬਹ ਤ ਸ ਰ ਤ ਹਫ ਦ ਤ ਜ ਦ ਹਨ ਇਹ ਤ ਹਫ ਗਹ ਣ
 • ਗ ਡ ਨ ਸ ਸ ਰ ਦ ਆਸ - ਪ ਸ ਦ ਵ ਆਹ ਦ ਮ ਨਵ ਵ ਗ ਆਨ ਰ ਹ ਹਲਵ ਹਕ ਖ ਤ ਦ ਜ ਅਤ ਇ ਕ ਪਤਨ ਵ ਆਹ ਦ ਤ ਬਰ ਪਰਸਪਰ ਸਬ ਧ ਦ ਤ ਲਨ ਤਮਕ ਅਧ ਐਨ ਕ ਤ ਇਹ ਨਮ ਨ ਯ ਰ ਸ ਅਨ
 • ਪ ਰ ਣ ਹ ਇਸ ਦ ਲਈ ਮ ਖ ਕ ਰਨ ਦ ਜ ਪ ਰਥ ਨ ਦ ਸ ਆ ਗ ਆ ਹ ਕ ਉ ਕ ਬਹ ਤ ਸ ਰ ਪਰ ਵ ਰ ਗਰ ਬ ਕਰ ਕ ਆਪਣ ਆ ਧ ਆ ਲਈ ਲ ੜ ਦ ਦ ਜ ਇਕ ਠ ਕਰਨ ਦ ਸਮਰ ਥ ਨਹ ਹਨ ਸ ਸ
 • ਮਰਦ ਅਤ ਇਸਤਰ ਨ ਕ, ਕ ਨ ਨ ਛ ਦ ਲੜਕ ਨ ਨ ਮ ਰ ਅਤ ਕ ੜ ਮ ਰ ਨ ਲ ਨ ਵਰਤ ਦ ਜ ਨ ਲਵ ਨ ਦ ਵ ਚ ਰ - ਯ ਰ ਨ ਕਰ ਜ ਆ ਨ ਖ ਡ ਸ ਖ ਇਸਤਰ ਦ ਪਰਦ ਜ ਘ ਡ
 • ਹ ਸ ਦ ਇਕ ਰ ਪ ਹ ਦ ਜ ਕ ਰਨ ਮ ਤ ਦ ਸ ਰ ਣ ਲ ੜ ਸ ੜਨ ਉਦ ਵ ਪਰਦ ਹ ਜਦ ਇਕ ਔਰਤ ਨ ਉਸ ਦ ਪਤ ਜ ਉਸ ਦ ਪਰ ਵ ਰ ਵ ਲ ਵ ਧ ਦ ਜ ਦ ਣ ਤ ਇਨਕ ਰ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਜ ਦ ਸ ਭ ਵ ਅ ਜ ਕ ਲ ਹ ਲੜਕ ਨ ਦ ਜ ਵ ਚ ਲ ਹ ਦ ਪ ਟ ਜ ਅਲਮ ਰ ਦ ਤ ਜ ਦ ਹ ਪਰ ਪ ਰ ਤਨ ਸਮ ਵ ਚ ਸ ਦ ਕ ਦ ਜ ਵ ਚ ਦ ਣ ਵ ਲ ਇ ਕ ਅਹ ਮ ਵਸਤ ਹ ਦ ਸ
 • ਸ ਬ ਦ ਰ ਸਰਹ ਦ ਦ ਭਤ ਜ ਬ ਗਮ ਖ ਮ ਦ ਨ ਤ ਦ ਸ ਆ ਜ ਦ ਹ ਜ ਸ ਨ ਇਹ ਪ ਡ ਦ ਜ ਵ ਚ ਮ ਲ ਸਨ ਅਤ ਸ ਖ ਨ ਆਪਣ ਰਵ ਇਤ ਅਨ ਸ ਰ ਔਰਤ ਹ ਣ ਕ ਰਨ ਬ ਗਮ ਦ ਜ ਨ ਬਖਸ
 • ਚ ਨ ਕ ਸ ਵ ਮ ਦਰ ਨ ਸਥ ਪਤ ਕ ਤ ਗ ਆ 1668 ਇ ਗਲ ਡ ਦ ਰ ਜ ਚ ਲਰਸ ਦ ਜ ਨ ਦ ਜ ਚ ਮ ਲ ਬ ਬ ਨ 10 ਪ ਊ ਡ ਦ ਸ ਲ ਨ ਕ ਰ ਏ ਤ ਬ ਰ ਟ ਸ ਈਸਟ ਇ ਡ ਆ ਕ ਪਨ ਨ
 • ਇਹਨ ਦ ਗ ਇਆ ਗ ਤ ਪ ਦਣ ਇਹਨ ਦ ਜ ਕਰਯ ਗ ਗ ਤ ਵ ਚ ਸ ਮਲ ਹ ਪ ਜ ਬ ਫ ਲਮ ਦ ਜ ਵ ਚ ਉਸਨ ਅਦ ਕ ਰ ਵ ਕ ਤ ਅਤ ਕਈ ਹ ਰਨ ਫ ਲਮ ਵ ਚ ਪ ਠਵਰਤ ਗ ਇਕ ਵਜ