Back

ⓘ ਨਜ਼ਰ
ਨਜ਼ਰ
                                     

ⓘ ਨਜ਼ਰ

ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਓਸ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦਕਿੱਸਮਤੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਰਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਵੀਤ, ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ, ਮੰਤਰੋੱਚਾਰਣ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ, ਇਤਆਦਿ।ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿਹਨ ਅਤੇ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਚਪਟਾ - ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰਨੁਮਾ ਲਾਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਰਗੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ਾ ਤੀਲ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ 2 ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਇਰਦ - ਗਿਰਦ ਮਿਰਚ ਘੁਮਾਉਣ 3 ਮਿਰਚੀ ਅਤੇ ਨੀਂਬੁਵਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ 4 ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਹ ਕਾਲ਼ਾ ਸੂਤਰਵਾਕਿਅ ਗੱਡੀਆਂ - ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

                                     
 • ਨ ਗ ਰ ਨਜ ਰ ਜਨਮ 1953 ਪਹ ਲ ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਔਰਤ ਕ ਰਟ ਨ ਸਟ ਹ ਇਸ ਦ ਪ ਤਰ ਗ ਗ ਇ ਕ ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਸ ਹ ਰ ਔਰਤ ਹ ਜ ਸਮ ਜ ਵ ਚ ਕਮਜ ਰ ਕ ਮ ਕ ਸਮ ਜ ਕ ਨ ਯਮ ਖ ਲ ਫ ਸ ਘਰਸ
 • ਸ ਰਜ ਅਤ ਧਰਤ ਦ ਸ ਧ ਵ ਚ ਦ ਨ ਦ ਵ ਚਕ ਰ ਆਉ ਦ ਹ ਤ ਧਰਤ ਤ ਸ ਨ ਸ ਰਜ ਨਜ ਰ ਨਹ ਆਉ ਦ ਤ ਅਸ ਕਹ ਦ ਹ ਸ ਰਜ ਗ ਰਹ ਣ ਲ ਗ ਗ ਆ ਇਹ ਗ ਰਹ ਣ ਪ ਰਣ ਸ ਰਜ ਗ ਰਹ ਣ
 • ਦ ਕ ਝ ਪ ਰ ਤ ਵ ਚ ਬ ਲ ਜ ਣ ਵ ਲ ਇ ਕ ਪ ਰਮ ਖ ਭ ਸ ਹ ਭ ਸ ਈ ਪਰ ਵ ਰ ਦ ਨਜ ਰ ਵ ਚ ਇਹ ਹ ਦ - ਯ ਰਪ ਭ ਸ ਪਰ ਵ ਰ ਦ ਮ ਬਰ ਹ ਇਸ ਪਰ ਵ ਰ ਦ ਆ ਹ ਰ ਪ ਰਮ ਖ ਭ ਸ ਵ
 • ਹ ਇਆ ਹ ਜ ਪ ਰ ਚ ਨ ਸਮ ਵ ਚ ਖ ਤਰ ਦ ਮਹ ਤਵਪ ਰਨ ਬ ਦਰਗ ਹ ਅਤ ਸ ਹ ਰ ਸ ਕਤ ਰ ਸ ਬਦ ਪ ਟ ਲਮ ਦ ਆਰ ਬਣ ਏ ਗਏ ਅਰਬ ਪ ਰ ਯਦ ਪ ਦ ਨਕਸ ਉ ਤ ਪਹ ਲ ਵ ਰ ਨਜ ਰ ਆਇਆ ਸ
 • ਕਲ ਅਤ ਤਕਨ ਕ ਤ ਛ ਟ ਸ ਆਸ ਨਜ ਰ ਏ ਤ ਵ ਬ ਲਗ ਰ ਆ ਦ ਹ ਦ ਪ ਜਵ ਸਦ ਤ ਨਜ ਰ ਆਉਣ ਲ ਗਦ ਹ ਪਹ ਲ ਬ ਲਗ ਰ ਆਈ ਸ ਮਰ ਜ 632 681 - 1018 ਨ ਸ ਰਫ ਬ ਲਕਨ ਖ ਤਰ
 • ਲ ਗਦ ਆ ਹਨ ਟ ਉਨ ਜ ਟ ਉਨ ਸ ਆ ਗਫਸ ਟ ਉਨ ਜ ਅਰਬ ਦ ਸ ਤ ਇਕ ਮ ਮ ਲ ਜ ਹ ਨਜ ਰ Tunisia Constitution, Article 4 1957 - 07 - 25. Retrieved 2009 - 12 - 23. Tunisia
 • ਦ ਖਣ ਇਟਲ ਵ ਚ ਰ ੜ ਹ ਦ ਭ ਤ ਦ ਖਣ ਦ ਤਰਫ ਫ ਲ ਆ ਹ ਇਆ ਹ ਕ ਦਰਤ ਭ ਰਚਨ ਦ ਨਜ ਰ ਵਲ ਇਟਲ ਨ ਚ ਲ ਖ ਚ ਰ ਭ ਜ ਆ ਵ ਚ ਬ ਟ ਜ ਸਕਦ ਹ : 1 ਆਲਪਸ ਦ ਦ ਖਣ
 • ਦ ਸ ਮ ਵ ਲ ਥ ਆਨ ਆ, ਏਸਟ ਨ ਆ, ਬ ਲ ਰ ਸ, ਅਤ ਰ ਸ ਨ ਲ ਮ ਲਦ ਆ ਹਨ ਇਹ ਸਰ ਪ ਦ ਨਜ ਰ ਵਲ ਇ ਕ ਛ ਟ ਦ ਸ ਹ ਅਤ ਇਸ ਦ ਕ ਲ ਖ ਤਰਫਲ 64, 589 ਵਰਗ ਕ ਮ ਅਤ ਜਨਸ ਖ ਆ
 • ਰ ਸ ਦ ਨ ਮ ਉ ਤ ਹ ਇਆ ਹ ਮ ਡ ਦ ਬ ਰ ਇਹ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਕ ਇਹ ਜਗ ਹ ਵਪ ਰਕ ਨਜ ਰ ਵਲ ਕ ਫ ਮਹਤਵਪ ਰਣ ਸ ਇਹ ਜ ਲ ਵ ਆਸ ਨਦ ਦ ਕ ਡ ਬਸ ਆ ਹ ਇਆ ਹ ਮ ਡ ਜ ਲ
 • ਲ ਕ ਰਲ - ਮ ਲ ਕ ਬ ਠਦ ਹਨ ਪ ਲ ਤ ਸ ਹਮਣ ਸਰਕ ਰ ਸ ਨ ਅਰ ਸ ਕ ਡਰ ਸਕ ਲ ਦ ਇਮ ਰਤ ਨਜ ਰ ਆਉਦ ਹ ਇਸ ਪ ਡ ਵ ਚ ਉਨ ਸ ਚ ਤ ਵ ਚ ਪ ਰ ਇਮਰ ਸਕ ਲ, ਉਨ ਸ ਚਰਵ ਜ ਵ ਚ
 • ਕ ਦਰ - ਦ ਖਣ ਏਸ ਆ ਦ ਪਠ ਣ ਜ ਅਫ ਗ ਨ ਲ ਕ ਦ ਮ ਬ ਲ ਹ ਜ ਕ ਭ ਗ ਲਕ ਨਜ ਰ ਤ ਆਮ ਦਰ ਆ ਤ ਦ ਖਣ ਅਤ ਸ ਧ ਨਦ ਤ ਪ ਛਮ ਦ ਖ ਤਰ ਵ ਚ ਰਹ ਦ ਹਨ ਕ ਦਰ