Back

ⓘ ਪਾਈ


ਪਾਈ
                                     

ⓘ ਪਾਈ

π ਇੱਕ ਹਿਸਾਬੀ ਸਥਾਈ ਅੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਸ ਨਾਲ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 3.14159 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 18ਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨਾਨੀ ਅੱਖਰ π ਨਾਲ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                                     

1. ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ

 • ਵੁਲਫ਼ਰਾਮ ਮੈਥਵਰਲਡ ਉੱਤੇ "ਪਾਈ"
 • ਪਾਈ ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ ਓਪਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ
 • Eaves, Laurence 2009. π – Pi". Sixty Symbols. Brady Haran for the University of Nottingham.
 • ਵੁਲਫ਼ਰਾਮ ਐਲਫ਼ਾ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਗਈ ਪਾਈ
 • Pi Search Engine 2 billion searchable digits of π, √ 2, and e
 • Grime, Dr. James 2014. "Pi is Beautiful – Numberphile". Numberphile. Brady Haran.
                                     
 • ਪ ਈ ਇ ਕ ਬ ਕ ਕ ਤ ਗਈ ਮਠ ਆਈ ਹ ਦ ਹ ਜ ਆਮ ਤ ਰ ਤ ਪ ਸਟਰ ਆਟ ਨ ਲ ਬਣਦ ਹ ਇਸ ਵ ਚ ਆਟ ਦ ਕ ਸ ਵ ਖ ਵ ਖ ਮ ਠ ਜ ਸ ਆਦ ਤ ਦ ਦ ਭਰ ਆ ਹ ਦ ਹ ਪ ਈ ਨ ਉਹਨ
 • ਪ ਈ ਚ ਰਟ ਜ ਚ ਕਰ ਗਰ ਫ ਵ ਚ ਅ ਕੜ ਆ ਨ ਚ ਕਰ ਦ ਰ ਪ ਵ ਚ ਦਰਸ ਇਆ ਜ ਦ ਹ ਇ ਕ ਚ ਕਰ ਗਰ ਫ ਇ ਕ ਪ ਰਨ ਅਤ ਉਸ ਦ ਭ ਗ ਵ ਚ ਸ ਬ ਧ ਦਰਸ ਉ ਦ ਹ ਇ ਥ ਪ ਰਨ ਚ ਕਰ
 • ਖ ਡ ਮ ਖ ਤ ਰ ਉ ਤ ਸ ਕਰ ਜ ਲ ਕਟ ਜ ਅਤ ਫਰ ਕਟ ਜ ਆਦ ਕ ਸਮ ਦ ਰ ਪ ਵ ਚ ਪ ਈ ਜ ਦ ਹ ਮਨ ਖ ਦ ਆ ਸ ਆਦ ਗ ਰਰ ਥ ਆ ਦ ਮ ਗ ਨ ਇਸ ਦ ਮ ਠ ਸ ਆਦ ਦ ਸਦ ਆ ਹਨ
 • ਮ ਚ 4 - 5 ਦ ਨ ਤ ਕ ਚ ਲਦ ਹਨ ਖ ਡਣ ਵ ਲ ਆ ਦ ਵ ਟ ਮ ਨ ਚ ਟ ਰ ਗ ਦ ਵਰਦ ਪ ਈ ਹ ਦ ਹ ਅਜ ਹ ਮ ਚ ਵ ਚ ਤ ਨ ਜ ਚ ਰ ਪ ਰ ਆ ਖ ਡ ਆ ਜ ਦ ਆ ਹਨ ਟ ਸਟ ਮ ਚ
 • ਜ ਧ ਤ ਨ ਲ ਕ ਈ ਪ ਰਤ ਕ ਰ ਆ ਨਹ ਕਰਦ ਇਹ ਹਵ ਵ ਚ ਬਹ ਤ ਘ ਟ ਮ ਤਰ ਵ ਚ ਪ ਈ ਜ ਦ ਹ ਫਰਮ PeriodicVideo WebElements.com Neon. It s Elemental Neon
 • ਨਗਰ ਅਤ ਜ ਲ ਹ ਹ ਇਹ ਇ ਕ ਪ ਰ ਤ ਵ ਸ ਜ ਮ ਰ ਜ ਦ ਨ ਵ ਰ ਏ ਜ ਬ ਲ ਚਨ ਨ ਪ ਈ ਰ ਏ ਸ ਰਜ ਦ ਵ - ਰ ਏ ਭ ਜ ਦ ਵ - ਰ ਏ ਅਵਤ ਰ ਦ ਵ - ਰ ਏ
 • ਕਪ ਰ - ਪ ਰ ਣ ਪ ਰ ਮਨ ਥ - ਗ ਪ ਲ ਕ ਐਨ ਸ ਘ - ਭ ਲ ਕ ਕ - ਰ ਬ ਨ ਮ - ਨ ਲ ਬ ਐਮ ਵ ਆਸ ਰਤਨ ਗ ਰ ਗ ਵ ਸ ਵ ਮਹ ਰ ਪ ਈ ਬਲਰ ਮ ਪ ਰਕ ਸ ਅਰ ੜ ਅਵ ਰ ਗਰਮ ਹਵ ਤਮਸ
 • ਅਮ ਰ ਹ ਦ ਹ 1975 ਵ ਚ ਨ ਸ ਨਲ ਅਸ ਬਲ ਭ ਗ ਹ ਈ, ਜ ਹ ਣ ਤ ਕ ਬਹ ਲ ਨਹ ਹ ਪ ਈ ਹ 1990 ਵ ਚ ਕ ਵ ਤ ਉ ਤ ਇਰ ਕ ਦ ਹਮਲ ਦ ਬ ਅਦ ਬਹ ਰ ਨ ਸ ਯ ਕਤ ਰ ਸ ਟਰਸ ਘ ਦ
 • ਅਤ ਕ ਪ ਊਟਰ ਵ ਗ ਆਨ ਅ ਦਰ, ਕ ਆ ਟਮ ਇਨਫਰਮ ਸ ਨ ਕ ਸ ਕ ਆ ਟਮ ਸ ਸਟਮ ਦ ਅਵਸਥ ਵ ਚ ਪ ਈ ਜ ਦ ਹ ਕ ਆ ਟਮ ਸ ਚਨ ਉਹ ਮ ਢਲ ਇਕ ਈ ਹ ਦ ਹ ਜ ਸਦ ਅਧ ਐਨ ਕ ਆ ਟਮ ਸ ਚਨ ਥ ਊਰ
 • 1952 ਨ ਹ ਈਆ ਇਹਨ ਚ ਣ ਦ ਪਹ ਲ ਵ ਟ ਹ ਮ ਚਲ ਪ ਰਦ ਸ ਦ ਤਹ ਸ ਲ ਚ ਨ ਚ ਪ ਈ ਗਈ ਭ ਰਤ ਰ ਸ ਟਰ ਕ ਗਰਸ ਨ 364 ਸ ਟ ਜ ਤ ਕ ਇਤ ਹ ਸ ਰਚ ਆ ਜਵ ਹਰ ਲ ਲ ਨਹ ਰ

Users also searched:

...

ਪਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ.

ਅੱਜ ਨਾਮਾ. ਰੌਲਾ ਪਾਉ ਵਿਧਾਇਕੋ ਬਈ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕਰਿਓ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ। ਚੁਣਵਾਂ ਮਾਰਿਓ ਮਿਹਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ, ਆਉਂਦਾ ਅੱਗਿਉਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸੋਈ ਭਾਈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਿਓ, ਜਾਇਓ ਜੜ੍ਹਾਂ. Coronavirus round up: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ BBC. If you are sure about correct spellings of term ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੰਜੀਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। then it seems term ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀ​. Bikram Majithia voting in Majitha । ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਾਈਨ ਚ. Get the ਪਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਭਾਰਤ local hourly forecast including temperature, RealFeel, and chance of precipitation. Everything you need to be ready to step out prepared. ਪਾਈ ਫੂਡ ਗਣਿਤ ਭਿੰਨਾਂ ਕੇਐਸ 1 Twinkl. ਪਾਈ ਵਾਇਸਰਾਯ ਹੋਟੈਲ in ਜਯਾ ਨਗਰ 3ਆਰ.ਡੀ. ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ. Rated 4 by 4 people, 3 Reviews. Get Address, Phone number,.


...