Back

ⓘ ਪਾਰਕ


                                               

ਹਾਨਾਮੀ

ਹਾਨਾਮੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਜਪਾਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ; ਫੁੱਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੈਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਕਸਰ, ਆਲੂ ਬੁਖ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਓਕੀਨਾਵਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਸਕੂਰਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਖੇੜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਨਾਮੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇੜਾ ਹਫਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਨਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਕੂਰਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੋ-ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਬਦ kanō 観桜, vi ...

ਪਾਰਕ
                                     

ⓘ ਪਾਰਕ

ਪਾਰਕ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਅੱਧ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਘਾਹ-ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                     
  • ਪ ਰਕ ਫ ਦ ਰ ਕ ਗ ਰਸ ਆ ਲ ਰਕ ਸਪ ਨ ਦ ਸ ਹ ਰ ਗਰ ਨ ਦ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਹ ਇਹ ਸਪ ਨ ਕਵ ਫ ਦ ਰ ਕ ਗ ਰਸ ਆ ਲ ਰਕ ਦ ਯ ਦ ਵ ਚ ਬਣ ਇਆ ਗ ਆ ਹ ਇਹ ਪ ਰਕ ਲ ਰਕ ਦ ਪਰ ਵ ਰ ਦ
  • ਸ ਟ ਜ ਮਜ ਪ ਰਕ ਇਸ ਨ ਨ ਊਕ ਸਲ ਅਪ ਨ ਟ ਈਨ, ਇ ਗਲ ਡ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਇ ਕ ਫ ਟਬ ਲ ਸਟ ਡ ਅਮ ਹ ਇਹ ਨ ਊਕ ਸਲ ਯ ਨ ਈਟਡ ਦ ਘਰ ਲ ਮ ਦ ਨ ਹ ਜ ਸ ਵ ਚ ਲ ਕ ਦ ਬ ਠਣ
  • ਮਕਦ ਰਮ ਡ ਪ ਰਕ ਇਸ ਨ ਪਰ ਤ, ਸਕ ਟਲ ਡ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਇ ਕ ਫ ਟਬ ਲ ਸਟ ਡ ਅਮ ਹ ਇਹ ਸ ਟ ਜ ਹਨਸਟ ਨ ਫ ਟਬ ਲ ਕਲ ਬ ਦ ਘਰ ਲ ਮ ਦ ਨ ਹ ਜ ਸ ਵ ਚ 10, 696 ਲ ਕ ਦ ਬ ਠਣ ਦ
  • ਤ ਏਦ ਕ ਮ ਪ ਰਕ ਸਪ ਨ ਦ ਕ ਨਰ ਦ ਪਸਮ ਹ ਵ ਚ ਤ ਨ ਰ ਫ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਇ ਕ ਪ ਰਕ ਹ ਇਹ ਤ ਏਦ ਪਹ ੜ ਉ ਤ ਸਥ ਤ ਹ 22 ਜਨਵਰ 1954ਈ. ਵ ਚ ਇਸਨ ਇ ਕ ਕ ਮ ਪ ਰਕ ਐਲ ਨ ਆ ਗ ਆ
  • ਕ ਵਲ ਦ ਵ ਕ ਮ ਪ ਰਕ ਭਰਤਪ ਰ, ਰ ਜਸਥ ਨ ਭ ਰਤ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਇ ਕ ਪ ਰਸ ਧ ਪ ਛ ਪਨ ਹਗ ਹ ਹ ਇਸਨ ਹ ਪਹ ਲ ਭਰਤਪ ਰ ਪ ਛ ਵ ਹ ਰ ਦ ਨ ਮ ਨ ਲ ਜ ਣ ਆ ਜ ਦ ਸ ਇਸ ਵ ਚ ਹਜ ਰ
  • ਫ ਰ ਪ ਰਕ ਇਸ ਨ ਮਦਰਵ ਲ, ਸਕ ਟਲ ਡ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਇ ਕ ਫ ਟਬ ਲ ਸਟ ਡ ਅਮ ਹ ਇਹ ਮਦਰਵ ਲ ਫ ਟਬ ਲ ਕਲ ਬ ਦ ਘਰ ਲ ਮ ਦ ਨ ਹ ਜ ਸ ਵ ਚ 13, 677 ਲ ਕ ਦ ਬ ਠਣ ਦ ਸਮਰ ਥ
  • ਸ ਲਹਰਸਟ ਪ ਰਕ ਇਸ ਨ ਲ ਡਨ, ਇ ਗਲ ਡ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਇ ਕ ਫ ਟਬ ਲ ਸਟ ਡ ਅਮ ਹ ਇਹ ਕ ਰ ਸਟਲ ਪ ਲ ਸ ਫ ਟਬ ਲ ਕਲ ਬ ਦ ਘਰ ਲ ਮ ਦ ਨ ਹ ਜ ਸ ਵ ਚ ਲ ਕ ਦ ਬ ਠਣ ਦ
  • ਦ ਨ ਨ ਰ ਸ ਟਰ ਪ ਰਕ ਇ ਕ ਕ ਦਰਤ ਰ ਖਵ ਖ ਤਰ ਹ ਇਹ ਆ ਦ ਲ ਸ ਆ ਸਪ ਨ ਵ ਚ ਸਥ ਤ ਹ ਇਹ 543 ਕ ਮ 2 209.65 sq mi ਖ ਤਰ ਵ ਚ ਫ ਲ ਆ ਹ ਇਆ ਹ ਜ ਸ ਵ ਚ 135 ਕ ਮ 2
  • ਕ ਮ ਪ ਰਕ ਜ ਨ ਸ ਨਲ ਪ ਰਕ ਇ ਕ ਅਜ ਹ ਪ ਰਕ ਹ ਦ ਹ ਜ ਸ ਨ ਰ ਖ ਭ ਵ ਸ ਭ - ਸ ਭ ਲ ਦ ਕ ਮ ਵ ਸਤ ਵਰਤ ਆ ਜ ਦ ਹ ਆਮ ਤ ਰ ਉ ਤ ਇਹ ਇ ਕ ਅਜ ਹ ਕ ਦਰਤ ਅ ਧ - ਕ ਦਰਤ
  • ਕਵ ਨਜ ਪ ਰਕ ਰ ਜਰਜ ਫ ਟਬ ਲ ਕਲ ਬ, ਇ ਕ ਮਸ ਹ ਰ ਅ ਗਰ ਜ ਫ ਟਬ ਲ ਕਲ ਬ ਹ ਇਹ ਲ ਡਨ, ਇ ਗਲ ਡ ਵ ਖ ਸਥ ਤ ਹ ਇਹ ਲ ਫ ਟ ਸ ਰ ਡ ਸਟ ਡ ਅਮ, ਲ ਡਨ ਅਧ ਰਤ ਕਲ ਬ ਹ ਜ ਪ ਰ ਮ ਅਰ
ਮਾਰੀਹੈਮਸੋਂਗਾਰਨਾ
                                               

ਮਾਰੀਹੈਮਸੋਂਗਾਰਨਾ

ਮਾਰੀਹੈਮਸੋਂਗਾਰਨਾ ਊਮਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੀਹੈਮ ਅਤੇ ਸਤਾਦਸਲੀਦੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਅਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Users also searched:

...

ਕਮਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ StoryWeaver.

4 day old newborn girl found in park near Ludhiana Lodhi Club। ਪਾਰਕ ​ਚੋਂ ਮਿਲੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ. Untitled Kapurthala Police. 11 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਵੈਂਡਰਲੈਂਡ ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ​​​ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਟਰਮਿਨਸ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ. ਡਿਜਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ 28. ਪੰਜਾਬ ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਦਿਸਣਗੇ. ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ. Published Oct 27, 2018, 4:38 pm IST. Updated Oct 27, 2018, 4:38 pm IST. ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ​. ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ. Best of 2020! Giveaway!✨✨ Το 2020 ευτυχώς τελειώνει! Για να ξεκινήσει το 2021 καλύτερα πάρε μέρος στο διαγωνισμό του Allou! Fun Park! Τρεις τυχεροί.


...