Back

ⓘ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ
                                     

ⓘ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਆਹਦਾ ਸਮਾਜ/ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਜਿਬਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                                     
 • ਦ ਜ ਸ ਆਸ ਤ ਤ ਨ ਲ ਗ ਲਬ ਤ, ਸਮਝ ਤ ਕਰਨ ਕ ਨ ਨ ਬਣ ਉਣ ਅਤ ਵ ਰ ਧ ਆ ਖ ਲ ਫ ਜ ਗ ਸਮਤ ਬਲ ਦ ਵਰਤ ਕਰਨ ਸ ਆਸਤ ਕਈ ਸਮ ਜ ਕ ਪ ਧਰ ਤ ਅਮਲ ਵ ਚ ਆਉ ਦ ਹ ਰਵ ਇਤ
 • ਵ ਚ ਰ ਜ ਵ ਗ ਧ ਦ ਸਰਕ ਰ ਬਣਨ ਮਗਰ 1985 ਵ ਚ ਅਸ ਮ ਮਸਲ ਸ ਲਝ ਉਣ ਲਈ ਅਸ ਮ ਸਮਝ ਤ ਵ ਹ ਇਆ ਇਸ ਨ ਰ ਜ ਵ ਗ ਧ ਸਰਕ ਰ ਅਮਲ ਰ ਪ ਦ ਣ ਵ ਚ ਨ ਕ ਮ ਰਹ ਵ ਦ ਸ ਨ ਗਰ ਕ
 • ਸ ਸ ਲ ਡ ਮ ਕਰ ਸ ਜ ਸਮ ਜ ਕ ਲ ਕਤ ਤਰ ਇ ਕ ਸ ਆਸ ਸਮ ਜ ਕ ਅਤ ਆਰਥ ਕ ਵ ਚ ਰਧ ਰ ਹ ਜ ਇ ਕ ਉਦ ਰ ਲ ਕਤ ਤਰ ਕ ਰ ਜਨ ਤ ਅਤ ਪ ਜ ਵ ਦ ਆਰਥ ਕਤ ਦ ਢ ਚ ਵ ਚ ਸਮ ਜਕ ਨ ਆ
 • ਵ ਸਤ ਜ ਤ ਨ ਚਲ ਆ 1929 ਅਮਰ ਕ ਤ ਕ ਨ ਡ ਨ ਨ ਆਗਰ ਝਰਨ ਦ ਸ ਭ ਲ ਕਰਨ ਦ ਸਮਝ ਤ ਕ ਤ 1944 ਦ ਜ ਸ ਸ ਰ ਜ ਗ ਵ ਚ ਪਹ ਲ ਵ ਰ ਬਰਤ ਨ ਆ ਨ ਹ ਲ ਕ ਪਟਰ ਦ ਵਰਤ
 • ਦ ਆ ਫ ਲਮ ਰ ਜ ਦ ਸਮ ਜ ਕ ਅਤ ਰ ਜਨ ਤ ਕ ਮਸਲ ਆ ਬ ਰ ਅਤ ਨ ਜਵ ਨ ਦ ਮਨ ਦਸ ਬ ਰ ਗ ਲ ਕਰਦ ਆ ਹਨ ਉਸਨ ਸਰਹ ਦ - ਪ ਰ ਜ ਣ ਵ ਲ ਰ ਲ ਸਮਝ ਤ ਐਕਸਪ ਰ ਸ ਬ ਰ ਇ ਕ ਦਸਤ ਵ ਜ
 • ਸਰਕ ਰ ਨ ਅਧ ਕ ਰਤ ਗਜ ਟ ਵ ਚ ਨ ਗਰ ਕ ਅਤ ਰ ਜਨ ਤ ਕ ਅਧ ਕ ਰ ਬ ਰ ਅ ਤਰਰ ਸ ਟਰ ਸਮਝ ਤ ਆਈ. ਆਈਸ ਸ ਪ ਆਰ ਦ ਆਰਟ ਕਲ 18 ਧਰਮ ਦ ਆਜ ਦ ਦ ਵ ਵਸਥ ਕਰਦ ਹ ਇਸ ਸਕ ਰ ਤਮਕ
 • ਆਜ ਦ ਦ ਪ ਰਵ ਨ ਮ ਗਨ ਕ ਰਟ ਸ ਲਤ ਨ ਅਤ ਜਗ ਰ ਸਰਦ ਰ ਵ ਚ ਹ ਇਆ ਅਜ ਹ ਪਹ ਲ ਸਮਝ ਤ ਮਨ ਖ ਅਧ ਕ ਰ ਦ ਮ ਢ ਸ 1689 ਚ ਬਰਤ ਨ ਆ ਦ ਯ ਗ ਪਲਟ ਊਆ ਵ ਲ ਰ ਜ ਨ
 • ਜ ਸਕਦ ਹ ਹ ਲ ਕ ਕ ਨ ਨ ਦ ਆਰ ਜ ਰ ਰ ਨਹ ਭ ਈਵ ਲ ਨ ਇ ਕ ਸ ਝਦ ਰ ਸਮਝ ਤ ਤ ਆਰ ਕਰਨ ਹ ਜ ਉਹਨ ਦ ਵ ਚਕ ਰ ਸਬ ਧ ਦ ਆ ਅਹ ਮ ਸ ਰਤ ਨ ਪਰ ਭ ਸ ਤ ਕਰਦ
 • ਮਜ ਦ ਰ ਦ ਅਧ ਕ ਰ ਦ ਹਮ ਇਤ ਕ ਤ ਜ ਕ ਆਰਥ ਕ, ਸਮ ਜ ਕ ਅਤ ਸਭ ਆਚ ਰਕ ਅਧ ਕ ਰ ਬ ਰ ਅ ਤਰਰ ਸ ਟਰ ਸਮਝ ਤ ਲ ਖ 6 - 8 ਦ ਅਧ ਰ ਹ Hutchins, B. L. Harrison
 • ਵ ਭ ਗ, ਮਨ ਖ ਸਰ ਤ ਵ ਕ ਸ ਮ ਤਰ ਲ ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡ ਭ ਰਤ ਸਰਕ ਰ ਦ ਵ ਚਕ ਰ ਸਮਝ ਤ ਇ ਕ ਸਮਝ ਤ ਦਸਤਖਤ ਹ ਇਆ ਸ ਜ ਸਦ ਸਥ ਪਨ ਕ ਤ ਗਈ ਸ ਜ ਮ ਵ ਖ ਤਹ ਸ ਲ ਨ ਗਰ ਟ
 • ਕ ਸ ਨ ਅ ਦ ਲਨ ਕ ਸ ਨ ਅਧ ਕ ਰ ਲਈ ਖ ਤ ਬ ੜ ਨ ਤ ਨ ਲ ਸਬ ਧਤ ਇ ਕ ਸਮ ਜ ਕ ਲਹ ਰ ਹ ਕ ਸ ਨ ਲਹ ਰ ਦ ਇ ਕ ਲ ਮ ਇਤ ਹ ਸ ਹ ਜ ਸਦ ਮਨ ਖ ਇਤ ਹ ਸ ਵ ਚ ਦ ਨ ਆ ਦ ਵ ਖ - ਵ ਖ
 • ਕ ਤ ਸ 1997 ਵ ਚ ਦ ਵ ਰ ਜ ਦਰਮ ਆਨ ਸਹ ਕ ਰਤ ਬ ਰ ਇ ਕ ਸਮਝ ਤ ਮ ਮ ਰ ਡਮ ਤ ਦਸਤਖਤ ਕ ਤ ਗਏ ਸਮਝ ਤ ਮ ਮ ਰ ਡਮ ਨ ਕਮਰਸ, ਵਪ ਰ, ਸਭ ਆਚ ਰ, ਵ ਗ ਆਨ ਅਤ ਤਕਨ ਲ ਜ ਉਦਯ ਗ ਕ