Back

ⓘ ਪਟਰੋਲ
ਪਟਰੋਲ
                                     

ⓘ ਪਟਰੋਲ

ਪਟਰੋਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਜਾਂ petrol, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਭਿੰਨਾਤਮਕ ਕਸ਼ੀਦੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੇ ਕਾਰਬਨ-ਯੁਕਤ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਜਕ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਟਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਈਥਨੋਲ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                     

1. ਬਾਹਰੀ ਕਾੜੀਆਂ

 • High octane fuel, leaded and LRP petrol - article from robotpig.net
 • CNN/ਪੈਸਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
 • Energy Supply Logistics Searchable Directory of US Terminals
 • 2011 NACS ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਾਲਣ ਰਪਟ
 • EFOA
 • EEP: ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ
 • Gasoline from Vinegar | MIT ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੜਚੋਲ
 • Definition of basic terms, ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ; ਸਾਰੇ ਸਲੋਵਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
 • ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਊਰਜਾ ਡਾਟਾ ਕਿਤਾਬ

ਚਿੱਤਰ

 • Down the Gasoline Trail Handy Jam Organization, 1935 ਕਾਰਟੂਨ
                                     
 • ਪ ਲ ਜਰਮਨ ਕ ਰ ਕ ਪਨ ਫ ਕਸਵ ਗਨ ਦ ਹ ਚਬ ਕ ਸ ਰ ਣ ਦ ਕ ਰ ਹ ਇਹ ਕ ਰ ਡ ਜਲ ਅਤ ਪਟਰ ਲ ਦ ਨ ਹ ਸ ਸਕਰਨ ਵ ਚ ਉਪਲ ਬਧ ਹ
 • ਸ ਲ ਸ ਮਵ ਰ ਨ ਸ ਰ ਹ ਇਆ 25 ਮਈ ਸਟ ਅਰਟ ਪ ਰ ਨ ਗ ਡ ਆ ਦ ਗ ਸ ਲ ਨ ਮਤਲਵ ਪਟਰ ਲ ਦ ਇ ਜਨ ਪ ਟ ਟ ਕਰਵ ਇਆ 27 ਮ ਰਚ ਸ ਚ ਤ ਸ ਘ ਡ ਗਰ ਮਹ ਰ ਜ ਰਣਜ ਤ ਸ ਘ ਦ ਹਕ ਮਤ
 • ਇਸ ਤਰ ਹ ਇਸਦ ਪ ਰ ਮਤਲਬ ਪ ਣ ਤ ਪ ਦ ਹ ਣ ਵ ਲ ਹ ਹ ਈਡ ਰ ਜਨ ਪਰਔਕਸ ਈਡ ਪਟਰ ਲ ਦ ਬ ਹਰ ਨ ਦ ਹ ਲ, ਹ ਈਡਰ ਜਨ ਨ ਲ ਚ ਲਣ ਵ ਲ ਕ ਰ ਬਣ ਗਈ The Truth About Hydrogen
 • ਆਲਗਲ ਡ ਅਤ ਓਵਰ ਡ ਦ ਪ ਡ ਸ ਮ ਲ ਹ ਦ ਹਨ ਰ ਡ ਸਲ ਵ ਚ ਇ ਕ ਪ ਰ ਇਮਰ ਸਕ ਲ, ਪਟਰ ਲ ਪ ਪ, ਕਮ ਉਨ ਟ ਸ ਟਰ, ਛ ਟ ਮ ਟ ਵਪ ਰ ਅਤ ਕ ਝ ਫ ਰਮ ਮ ਜ ਦ ਹਨ Statistiska
 • ਘ ੜ ਤ ਖ ਜ ਨ ਲ ਟ ਲ ਆ 1844 ਸਟ ਅਰਟ ਪ ਰ ਨ ਗ ਡ ਆ ਦ ਗ ਸ ਲ ਨ ਮਤਲਵ ਪਟਰ ਲ ਦ ਇ ਜਨ ਪ ਟ ਟ ਕਰਵ ਇਆ 1886 ਮਹ ਰ ਜ ਦਲ ਪ ਸ ਘ ਨ ਅਦਨ ਵ ਚ ਖ ਡ ਦ ਪ ਹ ਲ
 • ਨ ਡ ਟਰ ਇਟ ਐਡ ਸਨ ਇਲ ਕਟਰ ਕ ਕ ਪਨ ਵ ਚ ਕ ਮ ਕਰਨ ਸ ਰ ਕ ਤ ਅਤ 1893 ਵ ਚ ਪਟਰ ਲ ਨ ਲ ਚਲਣ ਵ ਲ ਪਹ ਲ ਗ ਡ ਬਣ ਈ, ਜ ਸ ਵ ਚ ਚ ਰ ਘ ੜਸ ਕਤ ਤ ਕ ਪ ਦ ਹ ਦ ਸ ਅਤ
 • ਮ ਗ ਪ ਸਕਲ ਦ ਸ ਲ ਡਰ ਵ ਚ ਭ ਡ ਰ ਤ ਕ ਤ ਜ ਦ ਹ ਇਸਦ ਪ ਰਯ ਗ ਡ ਜਲ ਇ ਜਨ ਅਤ ਪਟਰ ਲ ਇ ਜਨ ਦ ਨ ਵ ਚ ਕ ਤ ਜ ਦ ਹ ਪਹ ਲ ਇਸਨ 200 ਬ ਰ ਤ 5 ਬ ਰ ਉ ਤ ਲ ਆਇਆ
 • ਮ ਲਟਰ ਹ ਸਪ ਟਲ, ਜਲ ਧਰ ਕ ਟ ਗ ਰ ਹਰ ਗ ਬ ਦ ਕ ਲਜ ਆਫ ਨਰਸ ਗ, ਓਪ ਰ ਲ ਇ ਸ ਪਟਰ ਲ ਪ ਪ, ਰ ਏਕ ਟ, ਜ ਲ ਹ ਲ ਧ ਆਣ ਬ ਦ ਬਹ ਦਰ ਕ ਲਜ ਆਫ ਨਰਸ ਗ, ਫਰ ਦਕ ਟ ਸ ਵ ਸ ਕਤ
 • ਖਣ ਜ ਹਨ, ਜ ਵ ਕ ਸ ਨ ਯ ਰ ਨ ਅਮ, ਤ ਬ ਅਲ ਮ ਨ ਅਮ, ਚ ਦ ਕ ਦਰਤ ਗ ਸ ਅਤ ਪਟਰ ਲ ਇ ਥ ਦ ਮ ਰ ਨਤ ਊ ਸ ਨ ਦ ਖ ਨ ਬੜ ਮਸ ਹ ਰ ਹ ਜ 1970 ਦ ਦਹ ਕ ਵ ਚ ਸ ਰ
 • ਪ ਡ ਦ ਆਪਣ ਖ ਡ ਸਟ ਡ ਅਮ ਹ ਪ ਡ ਵ ਚ ਪ ਟਰ ਸਪਲ ਈ ਵ ਲ ਟ ਕ ਸ ਵ ਧ ਕ ਦਰ, ਪਟਰ ਲ ਪ ਪ, ਗ ਸ ਵ ਲ ਏਜ ਸ ਹ 1.ਕਰਨਲ ਰਣਜ ਤ ਸ ਘ ਟ ਵ ਣ 2.ਕਰਨਲ ਗ ਰਬਚਨ ਸ ਘ, 3