Back

ⓘ ਬਘਿਆੜ
ਬਘਿਆੜ
                                     

ⓘ ਬਘਿਆੜ

ਬਘਿਆੜ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਬਘਿਆੜ ਕੈਨਿਡਾਈ ਪਸ਼ੂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜ ਪੂਰੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

                                     
 • ਖ ਟ ਹਨ ਮ ਹ ਵਰ ਨ ਕਲ ਆ ਕ ਛ ਅਤ ਖਰਗ ਸ, ਉ ਤਰ ਹਵ ਅਤ ਸ ਰਜ, ਬਘ ਆੜ ਆਇਆ, ਪ ਆਸ ਕ ਬਘ ਆੜ ਅਤ ਸ ਰ ਅਤ ਕ ੜ ਅਤ ਟ ਡ ਵਰਗ ਆ ਜਨ ਰ ਕਹ ਣ ਆ ਪ ਰ ਸ ਸ ਰ ਵ ਚ
 • ਭ ਵ ਗ ਦੜ ਸ ਬਦ ਇਤ ਹ ਸਕ ਤ ਰ ਉ ਤ ਥਣਧ ਰ ਆ ਦ ਬਘ ਆੜ ਨਸਲ ਕ ਨ ਸ ਦ ਆ ਛ ਟ ਆ ਤ ਵ ਡ ਆ ਕਈ ਜ ਤ ਆ ਲਈ ਵਰਤ ਆ ਜ ਦ ਰ ਹ ਹ ਪਰ ਅ ਜਕ ਲ ਹ ਉਚ ਚ ਅਤ ਆਮ ਤ ਰ ਉ ਤ
 • ਜ ਸਦ ਅ ਧ ਜ ਨਵਰ ਮ ਰ ਗਏ ਜ ਬ ਹਰ ਨ ਕਲ ਆਏ, ਜ ਹਨ ਵ ਚ ਬ ਘ, ਸ ਰ, ਭ ਲ ਅਤ ਬਘ ਆੜ ਸ ਮ ਲ ਸਨ Tbilisi Flooding Causes Casualties Civil Georgia. 14 June
 • ਦ ਅ ਧ ਜ ਨਵਰ ਮ ਰ ਗਏ ਜ ਬ ਹਰ ਨ ਕਲ ਗਏ, ਜ ਹਨ ਵ ਚ ਬ ਘ, ਸ ਰ, ਭ ਲ ਅਤ ਬਘ ਆੜ ਸ ਮ ਲ ਸਨ Tbilisi Flooding Causes Casualties Civil Georgia. 14 June
 • ਅਤ ਜ ਹਨ ਦ ਔਲ ਦ ਆਪ ਅ ਗ ਔਲ ਦ ਜਣਨ ਦ ਸਮਰ ਥ ਰ ਖਦ ਹ ਵ ਉਦ ਹਰਨ ਲਈ ਇ ਕ ਬਘ ਆੜ ਅਤ ਸ ਰ ਆਪਸ ਵ ਚ ਬ ਚ ਪ ਦ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵ ਖ ਪ ਰਜ ਤ ਆ ਦ ਮ ਨ
 • ਬਘ ਆੜ ਇਸਤਰ ਆ ਦ ਇ ਕ ਗਹ ਣ ਹ ਜ ਸਨ ਔਰਤ ਆਪਣ ਜ ੜ ਤ ਪਹ ਨਦ ਆ ਹਨ ਬਘ ਆੜ ਦ ਮਦ ਨ ਨ ਬਘ ਆੜ ਕ ਹ ਜ ਦ ਹ ਇਹ ਸ ਨ ਜ ਚ ਦ ਦ ਬਣ ਹ ਦ ਹ ਸ ਨ
 • ਕ ਸ ਸ ਕਰ ਰ ਹ ਸ ਜਦ ਉਸਦ ਹ ਥ ਉਸਦ ਤਣ ਵ ਚ ਇ ਕ ਚ ਰ ਵ ਚ ਫਸ ਗਏ, ਅਤ ਬਘ ਆੜ ਦ ਇ ਕ ਸਮ ਹ ਬ ਅਦ ਵ ਚ ਅਕਸਰ ਇ ਕ ਸ ਰ ਵ ਚ ਬਦਲ ਆ ਜ ਦ ਸ ਉਸਨ ਮ ਰ ਆ. ਇਸ
 • ਕ ਮਰ ਡ ਬਅ ਤ ਅਲ ਸ ਰ ਲ ਲ ਫਰ ਰ ਮਈ ਦ ਵਸ ਕ ਤ ਚ ੜ ਸ ਰ ਤ ਖਰਗ ਸ ਆਜੜ ਤ ਬਘ ਆੜ ਰ ਬ ਟ ਤ ਤ ਤਲ ਸ ਰ ਤ ਚ ਹ ਇ ਕ ਬ ਦਰ ਦ ਬ ਲ ਆ ਰ ਜ ਵ ਣਵ ਟ ਜ ਬਲ ਰ ਜ ਕਹ ਣ
 • Canis lupus familiaris ਸਲ ਟ ਬਘ ਆੜ Canis lupus ਦ ਉਪਜ ਤ ਹ ਅਤ ਥਣਧ ਰ Mammalia ਵਰਗ ਦ ਮ ਸਖ ਰ Carnivore ਗਣ ਦ ਬਘ ਆੜ - ਲ ਬੜ Canidae ਕ ਲ ਦ ਜ ਅ
 • ਦ ਸ ਟ ਭ ਣ ਗ ਪਤ ਗ ਦ ਜ ਦ ਦ ਹ ਸ ਬਤਖ ਰ ਜਕ ਮ ਰ ਇਵ ਨ, ਅਗਨਪ ਛ ਅਤ ਸਲ ਟ ਬਘ ਆੜ ਸ ਗਰ ਰ ਜ ਅਤ ਵ ਸ ਲ ਸ ਬ ਧ ਮ ਨ ਬਹ ਦ ਰ ਨ ਈਟ, ਜਵ ਨ ਦ ਸ ਬ, ਅਤ ਜ ਵਨ ਦ ਪ ਣ
 • ਬ ਨ ਤ - ਉਲ - ਨ ਸ ਅਤ ਬ ਚ ਆ ਲਈ ਲ ਖ ਆ ਕ ਤ ਬ ਜ ਵ ਕ ਕ ਸ - ਕਹ ਨ ਆ ਅਤ ਜ ਲ ਮ ਬਘ ਆੜ ਅ ਜ ਤ ਕ ਉ ਤਰ ਭ ਰਤ ਅਤ ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਵ ਚ ਪੜ ਹ ਆ ਜ ਦ ਆ ਹਨ ਉਸ ਨ ਮ ਲ ਨ ਅਬਦ ਲ
 • ਖ ਟ ਹਨ ਮ ਹ ਵਰ ਨ ਕਲ ਆ ਕ ਛ ਅਤ ਖਰਗ ਸ, ਉ ਤਰ ਹਵ ਅਤ ਸ ਰਜ, ਬਘ ਆੜ ਆਇਆ, ਪ ਆਸ ਕ ਬਘ ਆੜ ਅਤ ਸ ਰ ਅਤ ਕ ੜ ਅਤ ਟ ਡ ਵਰਗ ਆ ਜਨ ਰ ਕਹ ਣ ਆ ਪ ਰ ਸ ਸ ਰ ਵ ਚ