Back

ⓘ ਦੁਬਈ
ਦੁਬਈ
                                     

ⓘ ਦੁਬਈ

ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਡੁਬਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਮੀਰਾਤ ਫ਼ਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਰਬੀ ਪਰਾਇਦੀਪ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅਮੀਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰਾਤ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਹੀ ਦੋ ਅਮੀਰਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ-ਸ਼ਾਰਜਾਹ-ਅਜਮਨ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਸਿਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।

                                     
 • ਹ ਈ ਹ ਇਹ ਜਗ ਹ ਦ ਬਈ ਦ ਵ ਚ ਬਣ ਹ ਈ ਹ ਇਸ ਜਗ ਹ ਦ ਆਕ ਰ ਖਜ ਰ ਦ ਪ ਤ ਵਰਗ ਹ ਇਸਨ ਨਖ ਲ ਨ ਮ ਦ ਕ ਪਨ ਨ ਬਣ ਇਆ ਸ ਜ ਕ ਦ ਬਈ ਸਰਕ ਰ ਲਈ ਕ ਮ ਕਰਦ
 • ਬ ਰਜ ਖ ਲ ਫ ਅਰਬ برج خليفة ਜ ਹਨ ਉਦਘ ਟਨ ਤ ਪਹ ਲ ਬ ਰਜ ਦ ਬਈ ਆਖ ਆ ਜ ਦ ਸ ਦ ਬਈ ਸ ਯ ਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰ ਤ ਵ ਚ ਇ ਕ ਅਕ ਸ - ਛ ਹਦ ਇਮ ਰਤ ਹ ਅਤ 829.8 ਮ ਟਰ
 • ਮ ਨਤ - ਪ ਰ ਪਤ ਮ ਬਰ ਹਨ ਆਈਸ ਸ ਦ ਮ ਖ ਦਫ ਤਰ ਸ ਯ ਕਤ ਅਰਬ ਅਮ ਰ ਤ ਦ ਪ ਰਸ ਧ ਸ ਹ ਰ ਦ ਬਈ ਵ ਚ ਹ ਟ ਸਟ ਕ ਰ ਕਟ ਇ ਕ ਦ ਨ ਅ ਤਰਰ ਸ ਟਰ ਭ ਰਤ ਕ ਰ ਕਟ ਕ ਟਰ ਲ ਬ ਰਡ Pakistan
 • ਸ ਯ ਕਤ ਅਰਬ ਅਮ ਰ ਤ ਦ ਸਭ ਤ ਵ ਧ ਅਬ ਦ ਵ ਲ ਅਤ ਤ ਜ ਸਭ ਤ ਵ ਡ ਸ ਹ ਰ ਹ ਜ ਦ ਬਈ - ਸ ਰਜ - ਅਜਮਨ ਮਹ ਨਗਰ ਇਲ ਕ ਦ ਹ ਸ ਹ ਇਹ ਅਰਬ ਪਰ ਇਦ ਪ ਉ ਤ ਫ ਰਸ ਖ ੜ
 • ਪ ਕ ਸਤ ਨ ਕ ਰ ਕਟ ਬ ਰਡ ਹ ਇਹ ਸ ਯ ਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰ ਤ ਦ ਦ ਬਈ ਵ ਚ ਖ ਡ ਗਈ ਅਤ ਲ ਗ ਦ ਅ ਤ ਮ ਮ ਕ ਬਲ 23 ਫ ਰਵਰ 2016 ਨ ਦ ਬਈ ਇ ਟਰਨ ਸ ਨਲ ਕ ਰ ਕ ਟ ਸਟ ਡ ਅਮ ਵ ਚ ਖ ਡ ਆ ਗ ਆ
 • ਰਵ ਇਤ ਪਹ ਰ ਵ ਵ ਚ ਫਲ ਪ ਕਰਦ ਆ ਹਨ ਪ ਰ ਣ ਵ ਡ ਟ ਵਰ ਬਰਜ ਲ ਕਹ ਦ ਹਨ ਜ ਦ ਬਈ ਦ ਤ ਟ ਦ ਪ ਰ ਪ ਰ ਣ ਘਰ ਦ ਕਮਰ ਆ ਨ ਠ ਡ ਕਰਨ ਵ ਚ ਸਹ ਇਤ ਕਰਦ ਸ Jure
 • ਅਫ ਰ ਕ ਦ ਆ ਮ ਲਕ ਵ ਚ ਬ ਲ ਜ ਣ ਵ ਲ ਇ ਕ ਬ ਲ ਹ ਇਹ ਸ ਉਦ ਅਰਬ, ਯਮਨ, ਓਮ ਨ, ਦ ਬਈ ਬਹ ਰ ਨ, ਕ ਵ ਤ, ਇਰ ਕ, ਜ ਰਡਨ, ਸ ਮ ਸ ਰ ਆ ਲ ਬਨ ਨ, ਮ ਸਰ, ਲ ਬ ਆ, ਅਲਜ ਰ ਆ
 • ਖਹ ਰ ਇ ਕ ਪ ਜ ਬ ਗ ਇਕ ਅਤ ਅਭ ਨ ਤਰ ਹ ਜ ਆਪਣ ਗ ਤ ਐਸ ਪ ਦ ਰ ਕ ਵਰਗ ਦ ਬਈ ਵ ਲ ਸ ਖ, ਸ ਟ ਆਦ ਗ ਤ ਲਈ ਜ ਣ ਜ ਦ ਹ ਨ ਮਰਤ ਖਹ ਰ ਜਨਮ ਅਗਸਤ ਜ ਲ ਹ
 • ਗਏ 2010 ਸ ਸ ਰ ਦ ਸਭ ਤ ਉ ਚ ਮ ਨ ਰ ਬਣਤਰ ਬ ਰਜ ਖ ਲ ਫ ਦ ਆਧ ਕ ਰ ਕ ਤ ਰ ਤ ਦ ਬਈ ਸ ਯ ਕਤ ਅਰਬ ਅਮ ਰ ਤ ਵ ਚ ਉਦਘ ਟਨ ਕ ਤ ਗ ਆ 2012 ਸ ਊਦ ਅਰਬ ਵ ਚ ਮਰਦ ਵਲ
 • ਡ ਐ ਸ.ਪ ਸ ਘ ਉਬਰ ਏ ਸ ਰ ਦਰਪ ਲ ਸ ਘ ਉਬਰ ਏ ਦ ਬਈ ਦ ਵ ਡ ਕ ਰ ਬ ਰ ਹਨ ਜ ਹਨ ਨ ਵ ਸ ਵ ਭਰ ਵ ਚ ਉ ਘ ਸਮ ਜ ਸ ਵ ਸ ਖ ਚ ਹਰ ਵਜ ਜ ਣ ਆ ਜ ਦ ਹ ਉਹਨ ਦ
 • ਏਅਰਲ ਈਨਜ ਸ ਲ ਲ ਦ ਮਲਕ ਅਤ ਵ ਲ ਏਅਰਲ ਈਨ ਹ ਜ ਕ ਏਆਈ ਗ ਰਹਡ. ਦ ਬਈ ਸ ਯ ਕਤ ਅਰਬ ਏਮ ਰ ਤ ਵ ਚ ਦ ਬਈ ਏਅਰਪ ਰਟ ਫ ਰ ਜ ਨ ਤ ਸਥ ਤ ਹ I ਇਸਦ ਮ ਖ ਹ ਬ ਡਜ ਬ ਉਟ ਅ ਮਬ ਲ
 • ਸਕ ਲ ਉਸਦ ਪ ਰਵਜ ਪ ਡ ਡ ਡ ਜ ਮ ਅਤ ਕਸ ਮ ਰ ਵ ਚ ਸਥ ਪ ਤ ਕ ਤ ਸ ਬ ਹ ਦ ਜਨਮ ਦ ਬਈ ਵ ਖ 1982 ਵ ਚ ਹ ਇਆ, ਜ ਥ ਉਸਦ ਪ ਤ ਸਲ ਮ ਹ ਜ ਸ ਪ ਗ ਕ ਪਨ ਵ ਚ ਮ ਨ ਜਰ